Historisk arkiv

Ventetidene skal ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å få ned ventetidene ved sykehusene må helsemyndighetene få bedre oversikt over hvem som venter og hvorfor. – Vi har nå satt i gang et omfattende arbeid med å kartlegge og redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren ser alvorlig på utviklingen med økte ventetider og har gitt arbeidet med redusering av ventetidene høy prioritet. Hun har derfor satt i gang et omfattende arbeid for å finne treffsikre tiltak for å redusere ventetidene til behandling i spesialisthelsetjenesten.

– Vi vil foreta en gjennomgang av ventelistemålene og vurdere hvorvidt disse er hensiktsmessig for styring og planlegging av spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet.

Pasientregisterforskriften trådte i kraft i april i år.

Dette legger til rette for at man i løpet av 2010 vil få mer kunnskap om hvem og hvor mange som står i kø og hvilken type behandling de venter på.

– I oppdraget til de regionale helseforetakene i 2010 vil jeg stille krav om at helseforetakene innretter sin virksomhet slik at ventetidene til utredning og behandling reduseres. Det er gjort endringer i finansieringssystemet som legger til rette for mer effektiv drift på poliklinikkene og dermed reduserte ventetider, sier helse- og omsorgsministeren.

I 2009 ble regelverket for innsatsstyrt finansiering av spesialisthelsetjenesten endret slik at helsehjelp utført av flere helsepersonellgrupper enn leger kan utløse refusjon.

I 2010 legges det opp til at de samme helsepersonellgruppene også kan kreve egenandel for poliklinisk behandling. Disse omleggingene legger til rette for mer fleksibel bruk av personellressursene på poliklinikkene i sykehus og kan frigjøre kapasitet for å ta inn nye pasienter.


Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hilser på en pasient på ortopedisk sengepost ved Stavanger Universitetssykehus som har startet et nytt prosjekt for å få ned ventetiden ved sykehuset. Foto: Marte Monsen Strandskog, SUS.