Historisk arkiv

Fornyet innsats mot tobakk!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Roger Ingebrigtsen forplikter Norge til en omfattende strategi og plan for å redusere røyking og snusbruk. Norge skal igjen bli ledende i det internasjonale tobakksarbeidet. Røyking er fortsatt den viktigste årsaken til sykdom og død som kan forebygges.

Mer enn én av fem, eller 800 000 nordmenn røyker fremdeles daglig, og hvert år dør 6 700 nordmenn på grunn av røyking. I tillegg røyker daglig nesten 100 000 unge. Et estimat fra 2004 anslo at 130 000 barn i aldersgruppen 0 -12 år utsettes regelmessig for passiv røyking.


Norge var det første landet som ratifiserte WHOs tobakkskonvensjon (FCTC), og var et av de første landene i verden som vedtok en omfattende tobakkslov i 1973. Mens innsatsen mot røyking var høy i første del av 2000-tallet tyder de seneste røyketallene på at innsatsen de siste årene har vært utilstrekkelig.


– Jeg vil gjerne takke våre kollegaer i WHO for at de den siste uken har hjulpet oss ved å se på tobakksarbeidet i Norge med et kritisk blikk. Jeg lover at vi skal øke vår innsats for å stoppe denne epidemien. Vi kan ikke hvile på våre laurbær i denne saken. Til det er for mye ugjort. Vi må gjøre mye mer for å forhindre nye generasjoner av røykere, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet.


– Flere sterke, faglig funderte anbefalinger er kommet ut av denne gjennomgangen. Vi tar sikte på å følge opp rådene gjennom et særlig fokus på helhetlig plan for røykeavvenning og en ny massemediestrategi i utviklingen av den nye nasjonale tobakksstrategien. Norge er forpliktet av Tobakkskonvensjonen til å gjennomføre tiltak på en rekke områder, og vi har til hensikt å oppfylle alle våre forpliktelser i konvensjonen, sier Ingebrigtsen.

WHO gjorde flere viktige funn som krever både raske tiltak og en mer langsiktig strategi:

 • Norge overholder ikke sine forpliktelser i henhold til Tobakkskonvensjonen
 • Arbeidet med røykeavvenning skjer usystematisk og på en mangelfull måte
 • Massemediekampanjer har ikke vært gjennomført på flere år
 • Dagens røykelov er utilstrekkelig fordi den ikke beskytter alle mot passiv røyking
 • Det mangler en mekanisme for overvåking og håndheving av eksisterende regelverk
 • Salg av tobakksvarer til mindreårige er ulovlig, men loven håndheves ikke
 • Det er ingen overvåking av tobakkindustriens markedsføring og sponsing
 • Det er ikke tilstrekkelige ressurser til tobakksforebygging

WHO har også flere andre viktige anbefalinger:

 • øke kunnskapen i helsetjenesten om viktigheten av røykeavvenning og hvordan det kan gjøres på en kunnskapsbasert måte
 • stramme inn røykeloven på bl.a. arbeidsplasser, serveringssteder og skoler
 • satse på effektive massemediekampanjer
 • være oppmerksom på nye former for markedsføring av tobakksprodukter og følge med aktivitetene i tobakksnæringen
 • tobakksvarer bør kun selges på bevilling
 • øke ressursene til tobakksforebygging


Helse- og omsorgsdepartementet vil på grunnlag av denne gjennomgangen starte arbeidet med en ny nasjonal tobakksstrategi for perioden 2011 - 2015. Arbeidet med å utvikle et strengere lovverk er allerede i gang.

Rapport:
WHO: Joint National Capacity Assessment on the Implementation of Effective Tobacco Control Policies in Norway (PDF)

 
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Roger Ingebrigtsen sammen med Dr Armando Peruga fra WHO under dagens presseorientering.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube