Historisk arkiv

Historisk arkiv

Kraftig satsing på helse og omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Enda flere skal få behandling på sykehusene.– Vi vil redusere ventetidene og styrke kvaliteten i helsetjenesten. Derfor øker vi bevilgningen til pasientbehandling med 970 millioner kroner neste år. Vi satser også mer på samhandling, eldreomsorg og rus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Enda flere skal få behandling på sykehusene.– Vi vil redusere ventetidene og styrke kvaliteten i helsetjenesten. Derfor øker vi bevilgningen til pasientbehandling med 970 millioner kroner neste år. Vi satser også mer på samhandling, eldreomsorg og rus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Totalt utgjør budsjettforslaget for helse- og omsorgsdepartementet 13 prosent av de samlede utgifter på statsbudsjettet for 2011. Dette innebærer en kraftig satsing på helse- og omsorg, og utgjør totalt 133, 6 milliarder kroner.
- Dette viser med all tydelighet at denne regjeringen prioriterer helse og omsorg, sier Strøm-Erichsen.


Samhandlingsreformen – nye 200 millioner kroner
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner kroner til totalt på 580 millioner kroner – ett år før samhandlingsreformen trer i kraft. Bevilgningen innebærer en betydelig styrking av tilskuddsordningen til lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester.
- Med samhandlingsreformen gjør vi det norske helsevesenet bedre rustet til å møte utfordringene i årene som kommer. Vi må forebygge mer og komme tidligere inn i sykdomsforløpet. Det skjer best nær der pasienten bor og derfor er samhandlingsreformen så viktig, sier helse- og omsorgsministeren.

Full sykehjemsdekning innen 2015
Regjeringen foreslår videre å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i kommunene neste år. Dette kommer i tillegg til økningen i kommunenes frie inntekter.  – Målet er full sykehjemsdekning ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få dette innen 2015, sier Strøm-Erichsen.
Regjeringen følger opp med bevilgninger for å nå dette målet. Samlet tilsagnsramme for de nye plassene vil være på 1,1 milliarder kroner. 
- Disse tiltakene vil bidra til en bedre pleie- og omsorgstjeneste, slik at flere får den hjelpen de trenger.

Denne høsten setter regjeringen i gang et omsorgsløft for å nå viktige mål for en god og verdig eldreomsorg. Vi har allerede økt de kommunale omsorgstjenestene med 14.800 årsverk, som er mer enn de 10.000 ny årsverkene som vi lovte for 5 år siden. Innen 2015 skal vi nå målet om ytterligere 12.000 årsverk. Økningen i årsverk utgjør en sentral del av Kompetanseløftet 2015. Samlet foreslås det bevilget 266, 8 millioner kroner neste år til Kompetanseløftet 2015.

Vi skal sørge for at de eldre i Norge opplever en verdig alderdom, sier Strøm-Erichsen. Regjeringen vil fremme forslag om en egen verdighetsgaranti, dels nedfelt i lovverket, dels gjennom en egen forskrift om en verdig eldreomsorg. Ved å fremheve begrepet verdighet blir det gjort tydelig at dette er et grunnleggende element i en forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.

100 millioner kroner til rusfeltet
Regjeringen foreslår å styrke rusfeltet med 100 millioner kroner for 2011. - Dette vil bidra til å gi mennesker med rusproblemer et bedre hjelpe- og behandlingstilbud. Ikke minst er dette viktig for familiene deres. Dette kommer i tillegg til tidligere bevilgninger, og innebærer at denne regjeringen har økt innsatsen på rusfeltet med en milliard kroner siden 2005, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Det foreslås å styrke kommunalt rusarbeid med 70 millioner kroner til økt kapasitet i tjenestetilbudet til personer med rusproblemer.
- Styrking av de kommunale tjenestene vil over tid bidra til å redusere behovet for langvarige og kostnadskrevende tjenester, redusere behovet for spesialisert rusbehandling og bidra til bedre livskvalitet for den enkelte, sier Strøm-Erichsen.

29 millioner kroner mer til tannhelse
Regjeringen foreslår en økning på 29 millioner kroner til bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester neste år. Totalt vil tilskuddet på tannhelsetjenestefeltet være om lag 100 millioner kroner.  – Vi satser nå på å få utdannet mer personell og en distriktsprofil på utdanningen, for å få mer tilgjengelige tannhelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Tilgangen på nødvendig personell skal sikres gjennom:
• Økt utdanning av tannpleiere ved Høgskolen i Hedmark – samarbeid med Kunnskapsdepartementet
• Økt spesialistutdanning av tannleger, særlig utdanning av tannleger med dobbeltkompetanse (forskning og spesialistutdanning) – samarbeid med Kunnskapsdepartementet
• Videre oppbygging av de regionale odontologiske kompetansesentre (Tromsø, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo),
• Oppbygging av kompetanseteam av psykolog og tannlege som kan utrede og behandle personer som har vært utsatt for tortur og overgrep eller som har odontofobi (angst for tannbehandling).

I regjeringens forslag til budsjett for 2011 er det også foreslått satt av fire millioner kroner til utprøving av en ny spesialitet i klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø. Dette er et spennende prosjekt som skal prøve ut en spesialitet som kan være egnet for distrikts-Norge.

2,5 millioner kroner foreslås til etablering av behandlerteam for pasienter som har vært utsatt tortur og overgrep, og for dem som har odontofobi eller tannbehandlingsangst. Dette er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 392.


E-helse styrkes med 50 millioner kroner 
God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for gode helsetjenester i fremtiden. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til e-helse med 50 millioner kroner på neste års budsjett. Totalt 151 millioner kroner er satt av til dette formålet i 2011.
- Med samhandlingsreformen skal vi bygge opp bedre helsetjenester der folk bor. Men samhandling forutsetter at elektronisk kommunikasjon er på plass, og at de tekniske mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Regjeringen foreslår en økning på 31 millioner kroner til Nasjonal strategi for elektronisk samhandling og en økning på 19 millioner kroner til Norsk Helsenett SF.

Midler til nye sykehus:

Nytt Østfoldsykehus
I statsbudsjettet for 2011 går regjeringen inn for en samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner til bygging av nytt sykehus i Østfold. Av dette blir 235 millioner kroner foreslått bevilget i 2011.  - Dette blir et flott og moderne nytt sykehus, som folk i hele Østfold har gledet seg til. Nå er vi i gang, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Prosjektet er beregnet til 5 milliarder kroner og lånet på 2,5 milliarder kroner er i tråd med søknaden fra Helse Sør-Øst RHF.

Nytt senter for barn og ungdom ved Haukeland universitetssykehus
I statsbudsjettet for 2011 går regjeringen inn for en samlet låneramme på 700 millioner kroner til bygging av første byggetrinn av et nytt senter for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus. Av dette blir 108 millioner kroner foreslått bevilget i 2011. - Jeg er veldig glad for at vi får på plass dette prosjektet som vil gi barn og unge et godt tilbud i første omgang innen psykisk helsevern, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Prosjektet er beregnet til 1,4 milliarder kroner og lånet på 700 millioner kroner er i tråd med søknaden fra Helse Vest RHF.

Lån til ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2011 at det skal gis lån bygging av ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Stavanger HF. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 255 millioner kroner, og det blir foreslått en lånebevilgning på 103 millioner kroner i 2011.

Pilotprosjekt tykktarmskreft
Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigst forekommende krefttypen samlet for begge kjønn i Norge, og forekomsten er økende både for kvinner og menn. Årlig antall nye tilfeller i Norge er om lag 3500 og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50 år. Det foreslås å bevilge 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i to helseforetak. Pilotprosjektet vil bli evaluert.

Nyfødtundersøkelser
Regjeringen foreslår også utvidet tilbud om nyfødtscreening: Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling i muligheten for å undersøke nyfødte for medfødte arvelige stoffskiftesykdommer basert på samme blodprøve. Regjeringen vil derfor utvide tilbudet om nyfødtscreening fra 2 til 23 tilstander i løpet av 2011. Det foreslås å bevilge 15 millioner kroner til formålet.

Seks millioner til utrykningsenhet i Statens helsetilsyn
Det er etablert en utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Utrykningsgruppen er en prøveordning over to år med oppstart fra 1. juni 2010. Det foreslås å bevilge seks millioner kroner i 2011 til finansiering av utrykningsgruppen samt styrking av tilsynet med spesialisthelsetjenesten.