Historisk arkiv

Historisk arkiv

Første nasjonale kartlegging av pasientskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Jeg er opptatt av full åpenhet om kvaliteten ved norske sykehus, også når ting går galt. Åpenhet er viktig ikke for å henge ut de som gjør feil, men for å lære og å forbedre oss. Jeg er derfor stolt av at Norge går foran med å kartlegge pasientskader ved alle sykehus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Jeg er opptatt av full åpenhet om kvaliteten ved norske sykehus, også når ting går galt. Åpenhet er viktig ikke for å henge ut de som gjør feil, men for å lære og å forbedre oss. Jeg er derfor stolt av at Norge går foran med å kartlegge pasientskader ved alle sykehus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Siden Norge trolig er det første landet i verden som har kartlagt pasientskader ved alle sykehus, er det vanskelig å vurdere hvordan vi ligger an sammenlignet med andre land.

- Kartleggingen er et viktig utgangspunkt for videre forbedringsarbeid, og slår fast at vi kan spare mange liv, mye lidelse og store ressurser ved å redusere antall pasientskader sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

”I trygge hender”
Helseministeren har satt i gang arbeid for å redusere antall pasientskader gjennom pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Helseforetakene har fått i oppdrag å kartlegge antall pasientskader ved å gjennomgå pasientjournaler. Tallene gir nasjonale og regionale mål for antall pasientskader, og skal brukes til å følge forbedringen ved hvert enkelt helseforetak.

Tallene kan tyde på at rundt 16 prosent (115 000) av pasientoppholdene var forbundet med skade i 2010. Det viser beregninger fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som driver kampanjen. I alt 9 prosent (64 000) av pasientoppholdene var forbundet med skade som førte til forlenget sykehusopphold. I 0,7 prosent av pasientoppholdene døde pasienten som følge av skade. Nasjonalt tilsvarer dette rundt 4700 dødsfall. Dette bekrefter at pasientskader er en betydelig årsak til sykdom og død i Norge. Resultatet er innenfor det som er forventet ut fra internasjonal forskning. Samtidig finnes det ikke tilsvarende større undersøkelser fra Norge eller andre land å sammenlikne med.

Tallene viser antall pasienter som skades, uavhengig om det har skjedd feil eller ikke. Undersøkelsen skiller altså ikke mellom skader som kan forebygges og de som ikke kan forebygges. Forskning fra andre land viser at omtrent halvparten av skadene i helsetjenesten kan forebygges. Kampanjen ”I trygge hender” innfører konkrete tiltak på utvalgte innsatsområder i hele helse- og omsorgstjenesten. Målet er å redusere antall pasientskader. Det skal etableres systemer og strukturer for pasientsikkerhet, og en kultur som støtter arbeidet med pasientsikkerhet.

Forventer åpenhet
Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å sammenlikne resultater mellom helseforetak. Strøm-Erichsen forventer imidlertid at helseforetakene er åpne om sine resultater. Flere helseforetak har allerede offentliggjort sine resultater. Helseministeren har bedt om at alle helseforetakene gjør det samme.

- For å ha tillit til sykehusene og en opplyst offentlig debatt, er det viktig med full åpenhet både om det som går bra og når det skjer feil, sier Strøm-Erichsen.
 
De siste månedene er det innført nye kvalitetsmålinger som kan brukes til å sammenlikne sykehus. Dagens tall om pasientskader er også viktige kvalitetsmål som kan brukes til å sammenlikne helseregioner.

- Jeg er opptatt av at metodene forbedres slik at vi på sikt kan sammenlikne mellom enkelt sykehus, sier Strøm-Erichsen.

Regionalt fordeler andel pasientopphold som har medført skader seg fra 14 % i Helse Vest RHF til 18 % i Helse Nord RHF . I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst RHF var 17 % av pasientoppholdene forbundet med skade. Andel pasientopphold som førte til forlenget sykehusopphold varierte fra 8 % (Helse Vest) til 11 % (Helse Nord).

Kvalitet og pasientsikkerhet er et prioritert område for regjeringen. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet høsten 2012.

For nærmere informasjon om pasientsikkerhetskampanjen, se www.pasientsikkerhetskampanjen.no.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter