Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nødvendig pasientsikkerhetskampanje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som et ledd i regjeringens pasientsikkerhetskampanje er det gjennomført en undersøkelse om personers opplevelse av pasientsikkerhet. Fire av ti spurte sier at de eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i helsetjenesten. – Dette bekrefter at for mange opplever svikt i helsetjenesten. Vi har et godt helsevesen, men vi må ha full åpenhet om kvaliteten slik at vi kan gjøre tjenestene bedre og tryggere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er Norsk Gallup som har gjort befolkningsundersøkelsen for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i samarbeid med Forbrukerrådet. Undersøkelsen viser at 40 prosent sier at de eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i kontakt med helsetjenesten. 70 prosent vurderer det som lite sannsynlig at pasienter blir skadet under sykehusbehandling.

– Jeg har innført full åpenhet om kvaliteten i helsevesenet og satte i verk denne kampanjen og en rekke andre tiltak for å bidra til at alle pasienter skal motta trygg og god behandling. Jeg vil følge opp dette videre med en egen stortingsmelding om temaet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

”I trygge hender”
For å redusere feil og øke kvaliteten i helsetjenesten, har regjeringen igangsatt pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”.

I den anledning besøker helse- og omsorgsministeren mandag Nordlandssykehuset i Bodø, som er et pilotsykehus i dette tiltaket.

Hovedformålet med kampanjen er å redusere antall pasientskader, og legge grunnlaget for varige strukturer og kultur for pasientsikkerhet. Alle helseforetak gjennomgår egne journaler for å kartlegge omfanget av uønskede hendelser. Det er gjennomført pilotprosjekt for riktig legemiddelbruk i sykehjem, samstemming av medisinlister, trygg kirurgi og ledelse av pasientsikkerhet. Disse skal nå spres og nye innsatsområder piloteres.

– Jeg har tro på at denne målrettede kampanjen, sammen med alle de andre tiltakene regjeringen har igangsatt, vil gi et nasjonalt løft for bedre pasientsikkerhet. Hele helse- og omsorgstjenesten må prioritere kampanjen høyt, sier helse- og omsorgsministeren.

Nye tiltak   
Strøm-Erichsen peker på at regjeringen har innført flere tiltak for økt pasientsikkerhet den siste tiden.

– Vi har de siste ukene innført nye kvalitetsmålinger og full åpenhet om disse, lovfestet plikt til et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten, skjerpet sykehusenes varslingsplikt og etablert en egen utrykningsenhet i Helsetilsynet, sier Strøm-Erichsen.

Regjeringen vil også følge opp med en egen stortingsmelding om temaet.

– Jeg ønsker en bred debatt om hvordan vi kan gjøre et av verdens beste helsevesen enda bedre, sier hun.

Skjerper styringskravene
Styrene i helseforetakene blir nå i enda større grad målt på kvalitet og sikkerhet. Samtidig følger Helsedirektoratet opp med viktige faglige retningslinjer og kvalitetskrav som skal sikre gode tjenester i hele landet.

– Kravene knyttet til ventetider har de siste månedene gitt gode resultater. Jeg har tro på at vi også vil se tilsvarende effekt på kvalitet og pasientsikkerhet, sier Strøm-Erichsen.

Les mer på Kunnskapssenterets nettsted.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter