Historisk arkiv

Historisk arkiv

Prioriterer pasientene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder kroner for å få lavere ventetider og bedre behandling. –Dette viser at Regjeringen prioriterer pasientene sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen. Kraftigst er økningen innenfor psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi hvor det blir en vekst på hele 6,5 prosent. Midlene skal også benyttes til å følge opp nye kvalitetskrav, blant annet innen kreftområdet.

Dette er et budsjett for å:
- Styrke pasientbehandling, redusere ventetider og sikre et likeverdig helsetilbud av høy kvalitet
- Økt samhandling, forebygging og å gi et bedre helsetilbud der folk bor
- Sikre en verdig eldreomsorg, bygge ut kapasiteten og heve kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenesten

                                               Anne-Grete Strøm–Erichsen, helse- og omsorgsminister

Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder kroner for å få lavere ventetider og bedre behandling. –Dette viser at regjeringen prioriterer pasientene sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kraftigst er økningen innenfor psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi hvor det blir en vekst på hele 6,5 prosent. Midlene skal også benyttes til å følge opp nye kvalitetskrav, blant annet innen kreftområdet.

I tråd med regjeringsplattformen foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter får behandling og at kvaliteten styrkes. Totalt utgjør forslaget til budsjett for Helse- og omsorgsdepartementet 139,2 milliarder kroner. Av dette går 106,5 milliarder til spesialisthelsetjenester.
- Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi og bedre resultatene ikke minst innen kreftområdet. Regjeringen styrker derfor sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter kan få behandling, kvaliteten styrkes og ventetidene reduseres, sier Strøm-Erichsen. Jeg vil måle og offentliggjøre resultatene vi oppnår på sykehusene i 2012.

Reduserte ventetider
Kravet om reduksjon i ventetidene videreføres, og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet styrkes. Samlet foreslås 1 408 millioner kroner mer til drift enn i saldert budsjett 2011.
Denne veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Beløpet gir 1 367 mill. kroner til økt og bedret pasientbehandling, hvorav 260 millioner kroner til videreføring av høyere aktivitet enn forutsatt i saldert budsjett for 2011, og 41 millioner kroner til nye nasjonale behandlings- og kompetansetjenester.
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent på nasjonalt nivå fra anslag for 2011.
Som ledd i samhandlingsreformen bevilges 55 millioner kroner av økningen over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett knyttet til kommunal medfinansiering.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Samtidig foreslår regjeringen ytterligere tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås 10 millioner kroner til pasientsikkerhetsarbeidet og kampanjen ”I trygge hender”, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser, system for nye metoder, samt en utredning om behovet for etablering av protonterapi i Norge.
Helse- og omsorgsministeren understreker at helsetjenesten i Norge er god. Likevel er det rom for forbedringer. – Mange gjør en solid innsats. Men undersøkelser viser at for mange pasienter blir skadet når de er på sykehus, og vi har mange eksempler på at pasienter ikke får den oppfølgingen de skal. Derfor er det viktig at vi har fokus på dette området, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kampanjen ”I trygge hender” ble startet i 2011.

24 nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
På bakgrunn av en omfattende faglig gjennomgang og kriterier i ny forskrift, foreslår regjeringen å opprette i alt 24 nye nasjonale tjenester i 2012. – Det foreslås opprettet 12 nye nasjonale behandlingstjenester, to flerregionale behandlingstjenester og 10 nasjonale kompetansetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Byggelån til Troms og Oslo
Det foreslås at to nye prosjekter tas inn i låneordningen for regionale helseforetak i 2012 med en samlet bevilgning på 350 millioner kroner i 2012. Dette gjelder ny A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, med 50 millioner kroner og investeringer i forbindelse med samlokaliseringstiltak ved Oslo universitetssykehus HF på 300 millioner kroner.


Mer til samhandling, IKT i helsevesenet og fastlegene
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 740 millioner kroner til oppfølging av samhandlingsreformen i 2012, en økning på 150 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011. Reformen skal innføres gradvis, og 1. januar 2012 er begynnelsen på en langsiktig omstilling.
 - Kommunene skal motiveres til å behandle sykdom så tidlig som mulig, sier Strøm-Erichsen.

Samtidig foreslår regjeringen å overføre om lag 5,6 milliarder kroner fra regionale helseforetak til kommunene for å betale for bruk av spesialisthelsetjenester. 

I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene.
- Derfor innfører vi økonomiske virkemidler som skal gjøre det lønnsomt for kommuner å forebygge og bygge opp egne tilbud. Blant tiltakene er kommunal medfinansiering på 20 prosent, kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter og plikt for kommunene til å etablere døgntilbud for øyeblikklig hjelp, sier Strøm-Erichsen.

Av budsjettforslaget er 85 millioner kroner knyttet til utvikling av kjernejournal.
- Fra regjeringens side ser vi det som særlig viktig at det blir etablert en nasjonal kjernejournal og at den nasjonale helseportalen helsenorge.no blir videreutviklet, sier Strøm-Erichsen.

Det er videre foreslått 50 millioner til å styrke fastlegeordningen. Fastlegeforskriften skal revideres. Det vil bli vurdert å presisere fastlegenes listeansvar og å innføre nasjonale kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende rapporteringskrav til fastlegevirksomhet.
- Formålet er at fastlegene skal ta et mer helhetlig ansvar for tjenestene til innbyggerne på sin liste, og være mer proaktive i sin oppfølging, i tråd med målene i samhandlingsreformen. De aktuelle endringene i fastlegeforskriften, sammen med andre virkemidler i reformen, vil øke behovet for fastleger i årene fremover. Disse 50 millioner kronene er et første steg i vårt arbeid med å få til dette, sier Strøm-Erichsen.


Følger opp Omsorgsplan 2015
I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å bevilge 120 millioner kroner til 1500 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem. - Samtidig foreslår regjeringen å øremerke 150 millioner kroner til å etablere 2300 dagaktivitetsplasser for personer med demens. Det vil vil gi opptil 5000 flere personer med demens et dagtilbud deler av uka, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Omsorgsplan 2015 er regjeringens handlingsplan for å sikre at samfunnet er forberedt på å møte framtidens omsorgsutfordringer. Demografiske endringer vil kreve utvidet kapasitet og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser.
Omsorgsplanen har fire innsatsområder:
- 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser
- Demensplan 2015
- 12 000 nye årsverk
- Kompetanseløftet 2015


19 millioner til kampanje mot røyking
Regjeringen foreslår 19 millioner kroner til massemediekampanje mot røyking.
- Det har aldri tidligere vært brukt så mye penger i Norge på en tobakkskampanje, men det er helt nødvendig, og det er utrolig viktig for folkehelsen sier helse og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Årlig anslås nær 7000 dødsfall som følge av tobakksrelaterte sykdommer, som KOLS og lungekreft. Formålet med kampanjen som skal gå i massemedia er å redusere tobakksbruken i befolkningen og hindre nyrekruttering.
Samtidig vil det høsten 2011 bli presentert en ny strategi for det tobakksforebyggende arbeidet de neste fem årene. Ny kampanjesatsing blir sentralt i denne strategien.
- Fra regjeringens side er vi opptatt av å bidra til at færrest mulig unge begynner å røyke, samtidig som vi vil fortsette arbeidet med å stimulere de som allerede røyker til å slutte, sier helse- og omsorgsministeren.
En reduksjon i tobakksrøyk vil bidra positivt til folkehelsen, regjeringen varsler derfor også endringer i tobakksskadeloven.
- Formålet med endringene er å begrense barns tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen.

Flere får medisin mot beinskjørhet 
Regjeringen foreslår å bruke 18 millioner på å sørge for at de som er rammet av beinskjørhet får lettere tilgang til medisinen alendronat. Medisinen mot sykdommen beinskjørhet, eller osteoporose, har vist seg å forebygge beinbrudd.
- Dette er et tiltak som vil gi gevinster for pasientene i form av færre brudd og bedre livskvalitet, sier Strøm-Erichsen.
Beinskjørhet er en viktig medvirkende faktor til beinbrudd hos eldre, og det er særlig kvinner som blir rammet.

Bedre tannhelse
Regjeringen foreslår å styrke Folketrygdens stønadsordning til behandling hos tannlege med 137 millioner kroner. – Av dette vil rundt 100 millioner kroner bli brukt til støtteordninger for pasienter som lider av betennelse i tannkjøttet (periodontitt) sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

 Støtten til tannbehandling for personer med alvorlige medisinske tilstander foreslås samtidig økt med om lag 37 millioner kroner. Som eksempler kan nevnes tannbehandling ved for eksempel leppe-, kjeve- og ganespalte, kreftsykdom i munn og kjever, sjeldne medisinske tilstander, ved organtransplantasjoner og cellegiftbehandling og ved tannutviklingsforstyrrelser.

Trygdens stønad til behandling ved slike sykdommer styrkes med om lag 20 – 25 prosent som følge av utfasing av ordningen med særfradrag for store utgifter til behandling av tannsykdom. Dette vil bli en mer rettferdig måte å redusere egenbetalingen på. Lavere egenbetaling vil komme alle med behandlingsbehov til gode, både de med lav inntekt og de med egenbetaling under 9 180 kroner, som er nedre grense for særfradrag. Flere vil dermed kunne benytte seg av mer omfattende og komplisert behandling i tilfeller dette er ansett som nødvendig for å opprettholde et funksjonelt og estetisk akseptabelt tannsett.  

Videre foreslås det å styrke tiltak innenfor tannhelsetjenestens kompetanseløft og tiltak overfor særskilt utsatte grupper med 29 millioner kroner ved omdisponering fra folketrygdens stønadsordning til tannlegehjelp, gjennom lavere prisjustering av refusjonstakster med tilsvarende beløp. Tannhelsetjenestens kompetanseløft foreslås styrket med 19 millioner kroner.
10 millioner kroner foreslås til pasientrettede tiltak, blant annet etablering av elektronisk prisportal, tannhelsetjenester på sykehus og videre oppbygging av tannlege-/psykologteam for utredning og behandling av personer utsatt for tortur og overgrep og pasienter med odontofobi.

Hovedtall

139,2 milliarder kroner fordeles slik:
 Spesialisthelsetjenester (RHF) 106 542 millioner kr
 Folketrygden – helserefusjoner 24 106 millioner kr
 Legemidler mv                                       9 802 millioner kr
 Egenandelstak I og II 4 350 millioner kr
 Allmennlegehjelp 3 664 millioner kr
 Fysioterapi 1 755 millioner kr
 Tannlegehjelp 1 618 millioner kr

 Tilskuddsordninger

6001 millioner kr
 Helseforvaltning 2534  millioner kr

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter