Historisk arkiv

15-månedersregel for saksbehandlingen i UNE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Asylsøkere med barn som ikke har fått behandlet klagesaken innen 15 måneder etter at UNE mottok saken, kan få oppholdstillatelse i Norge. Dette forslaget sendes nå ut på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Asylsøkere med barn som ikke har fått behandlet klagesaken innen 15 måneder etter at UNE mottok saken, kan få oppholdstillatelse i Norge. Dette forslaget sendes nå ut på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringen la før sommeren frem stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 (2011–2012)). I meldingen ble det varslet flere tiltak for å forebygge at barn blir værende lenge i Norge uten oppholdstillatelse.

– For å sikre at ikke lang saksbehandlingstid er årsaken til at barn må leve lenge i en uavklart situasjon, er det viktig at asylsøknader behandles raskt, uttaler statssekretær Pål Lønseth.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) ble derfor styrket med ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett for 2012, og i tillegg sendes nå et forslag om en 15-månedersregel for saksbehandlingen i UNE på høring.

Høringsforslaget innebærer at asylsøkere med barn som ikke har fått behandlet klagesaken innen 15 måneder etter at UNE mottok saken, kan få oppholdstillatelse i Norge, så lenge søkeren ikke kan lastes for at søknaden ikke er avgjort. Det gjelder allerede en tilsvarende bestemmelse for saksbehandlingen i UDI.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i UNE for realitetsbehandlede asylsaker var i første halvår 2012 12-13 måneder. Selv om behandlingstiden sjelden isolert sett er årsaken til at barn blir værende lenge i Norge, mener regjeringen det er viktig å tydeliggjøre UNEs plikt til å behandle asylsaker som involverer barn innen rimelig tid.

Det tas sikte på at forskriftsendringen skal tre i kraft fra nyttår. Høringsfristen går ut 26. oktober.