Historisk arkiv

Forbud mot «soloterrorisme» sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen sender i dag på høring forslag til kriminalisering av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte på såkalt «soloterrorisme».

Regjeringen sender i dag på høring forslag til kriminalisering av forberedelse til terrorhandlinger, særlig med sikte på såkalt «soloterrorisme».

– Vi ønsker en mest mulig åpen debatt når det gjelder arbeidet med terrortiltak. Derfor sender vi i dag på bred høring relevante innspill fra Politiets sikkerhetstjeneste for å bekjempe terror, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Jeg vil understreke at regjeringen ikke har konkludert i spørsmålet om det bør vedtas nye straffebud mot terror. En bred og åpen høring er etter min mening viktig for at vi skal finne den rette balansen mellom personvern, frihet og trygghet.

Blant de spørsmål som sendes på høring er om det bør innføres et eget straffebud som rammer den som planlegger terrorhandlinger. Bestemmelsen krever ikke planlegging eller forberedelser sammen med andre, og vil derfor gjelde også forberedelser i ensomhet – såkalt «soloterrorisme».

En annen problemstilling er om det å delta i terrortrening, og det å besitte gjenstander og informasjon med tanke på å begå fremtidige terrorhandlinger, bør kriminaliseres. Et særskilt spørsmål er hvorvidt medlemskap i terrororganisasjoner bør gjøres straffbart.  

I høringsnotatet tar regjeringen også opp den mer overordnede problemstillingen om og eventuelt i hvilken grad straffebestemmelsene bør gjelde for handlinger begått i utlandet.

– For å forebygge terrorhandlinger vurderer vi å utvide adgangen til å bruke tvangsmidler. Det kan være snakk om romavlytting for å avverge trusler eller angrep mot myndighetspersoner, eller å utvide muligheten til å skjule identiteten for tjenestemann som anonymt vitne, sier Faremo.

Høringsnotatet behandler også spørsmålet om hvorvidt bestemmelsen om skjerpet straff ved organisert kriminalitet (kalt «mafia-paragrafen») bør justeres for å være mer anvendelig på løsere grupperinger og nettverk.

Høringsfrist er satt til 1. november 2012.