Høring - kriminalisering av forberedelse til terrorhandling, utvidet adgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven 1902 § 60a

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2012

Vår ref.: 201204661 ES IHO/KHU/bj

Høring – kriminalisering av forberedelse til terrorhandling, utvidet adgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven 1902 § 60 a


Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven 1902 og 2005 som utvider straffansvaret innenfor terrorlovgivningen. Videre foreslås det justeringer i straffeloven 1902 § 60 a om organisert kriminalitet. Det bes dessuten om høringsinstansens syn på en eventuell utvidet adgang til tvangsmiddelbruk og til anonym vitneførsel.

I høringsnotatet del I foreslås det bestemmelser som setter straff for planlegging av terrorhandling (generell bestemmelse), tilstedeværelse på sted hvor det bedrives terrortrening, mottakelse av trening til nytte for terrorhandling, besittelse og/eller anskaffelse av gjenstander, informasjon, våpendeler mv. med tanke på fremtidige terrorhandlinger, og deltakelse eller medlemskap i terrororganisasjon. Forslagene er basert på innspill fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i brev 1. november 2011. PST gjør i brevet departementet kjent med at gjeldende regelverk etter deres syn må endres for at samfunnet i større grad skal være beskyttet mot terrorangrep.

Høringsbrevet del II omhandler forslag fra PST om endringer i reglene om tvangsmiddelbruk og om anonym vitneførsel. Noen av forslagene er i en viss grad behandlet av Metodekontrollutvalget i NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll. Elementer av PSTs forslag inngår i departementets arbeid med oppfølgningen av Metodekontrollutvalgets utredning. Andre elementer av PSTs innspill er nye eller bare delvis berørt av Metodekontrollutvalget, og sendes derfor på høring.  

I høringsnotatet del III drøftes mulige endringer i straffeloven § 60 a om straff for deltakelse i organisert kriminalitet. Departementet følger her opp uttalelsene i Justisdepartementets Meld St 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet om at manglende bruk av straffeloven 1902 §§ 60 a og 162 c kan tyde på at bestemmelsene har et for snevert anvendelsesområde.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 1. november 2012. Høringsuttalelser sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringsuttalelsene elektronisk i tillegg til i ordinært brev. Epost kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Med hilsen 

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
fung. ekspedisjonssjef

Knut-Fredrik Haug-Hustad
rådgiver

 

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

ØKOKRIM

 

Datatilsynet

Generaladvokaten

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Politiets sikkerhetstjeneste

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlinga i Bergen

Norges Juristforbund

Norsk presseforbund

Organisasjonen mot politisk overvåkning (OPO)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Stine Sofies Stiftelse

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Norsk senter for menneskerettigheter

Politihøgskolen