Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å kriminalisere trusler på Internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag legger regjeringen frem et lovforslag for Stortinget som innebærer at hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling på Internett kan straffes. Slike handlinger skal kunne forfølges i Norge uansett hvor de er fremsatt fra og av hvem som har fremsatt dem.

I dag legger regjeringen frem et lovforslag for Stortinget som innebærer at hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling på Internett kan straffes. Slike handlinger skal kunne forfølges i Norge uansett hvor de er fremsatt fra og av hvem som har fremsatt dem.

– Jeg mener det er på høy tid at vi også må kunne forfølge strafferettslige ytringer på Internett. Lovforslaget retter opp den mangelen ved dagens rettstilstand som ble påpekt av Høyesterett i den såkalte «blogger-saken» fra i sommer, sier justis- og beredminister Grete Faremo.

Internett er en viktig arena for offentlige diskusjoner og fremsettelse av ytringer. Tidligere skjedde dette i trykt skrift som aviser og andre trykksaker. Dette er også grunnen til at straffeloven 1902 § 7 nr. 2 angir og begrenser offentlig handling på denne måten.

Bakgrunnen for lovforslaget er Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012. I denne kjennelsen kom ankeutvalgets flertall til at uttalelser fremsatt i en blogg på Internett ikke var fremsatt «offentlig» i straffelovens forstand. Flertallet pekte samtidig på at oppfordringer til drap på polititjenestemenn på Internett var klart straffverdig.