Historisk arkiv

Gir frivillige organisasjoner utstyr og tilgang til Nødnett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Erfaringene fra 22. juli viser at frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle i redningsaksjoner. Regjeringen sørger derfor for at frivillige nå får utstyr og tilgang til Nødnett.

– De frivillige spiller en sentral og integrert rolle i redningstjenesten og er naturlige brukere av Nødnett. I mange sammenhenger er de frivillige den eneste tilgjengelige ressursen i akuttfasen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Derfor sørger regjeringen nå for at de frivillige organisasjonene kan bli fullverdige brukere av nødetatenes nye, lukkede sambandssystem. Flere frivillige organisasjoner har hatt mulighet til å teste ut nødnett i første byggetrinn i det sentrale østlandsområdet. Tilbakemeldingene har vært positive.

Utrullingen av nødnettutstyr for frivillige deltagere i redningstjenesten vil foregå i to trinn: Først vil Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps umiddelbart og på permanent basis få overta det nødnettutstyret de har hatt til låns. Det dreier seg om ca. 140 bærbare radioer i første byggetrinn.

Deretter vil Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) innlede en prosess for å anskaffe flere nødnettradioer til fordeling blant frivillige organisasjoner som deltar i redningstjenesten i resten av landet.

Regjeringen foreslår at staten dekker førstegangsinvesteringen i brukerutstyr, driftskostnader samt abonnementsavgiften på til sammen 5,2 mill. kroner i 2013. Når Nødnett er landsdekkende, er de totale kostnadene ved å innføre Nødnett for frivillige anslått til 51,7 mill. kroner. Regjeringen følger på denne måten opp Stortingets beslutning om at frivillige organisasjoner i redningstjenesten skulle bli brukere av Nødnett på et senere tidspunkt, jf. Innst. 371 S (2010–2011).

 

Temaside: