Historisk arkiv

Grove forbrytelser bør ikke foreldes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen sender på høring et forslag om å fjerne foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn. Høringsnotatet inneholder også en rekke andre forslag som skal gi sterkere strafferettslig vern mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Regjeringen sender på høring et forslag om å fjerne foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn. Høringsnotatet inneholder også en rekke andre forslag som skal gi sterkere strafferettslig vern mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

– Det skal være mulig å sette punktum i straffesaker når lang tid har gått. Men for de aller groveste forbrytelsene, kan ikke punktum settes før lovbryteren er straffet – uansett hvor lang tid som er gått siden forbrytelsen fant sted, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

I dag er det også slik at foreldelsesfristen i saker om seksuell omgang med barn og saker om kjønnslemlestelse, regnes fra den dag fornærmede fyller 18 år – såkalt utskutt foreldelsesfrist. Denne ordningen foreslår regjeringen å utvide til å gjelde flere straffbare handlinger mot barn og unge.

– Med disse forslagene vil vi sikre at alle som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, får muligheten til å få straffeforfulgt sin sak, sier Faremo. 

Styrket vern mot voldtekt

Regjeringen foreslår at gjerningsbeskrivelsen i voldtekstbestemmelsen endres, for å sikre at alle tilfeller av ufrivillig seksuell omgang omfattes av straffeloven.

– Med dette forslaget følger vi opp et viktig punkt i regjeringens handlingsplan mot voldtekt, sier Faremo.

Regjeringen foreslår også nye straffebud mot personforfølgelse, såkalt «stalking», for å sikre at straffelovgivningen i tilstrekkelig grad reflekterer alvorlighetsgraden av slike handlinger. 

Styrker barns rettssikkerhet

For å styrke rettssikkerheten til barn som blir utsatt for vold fra egen familie, foreslår regjeringen å innføre en ordning der en advokat skal ivareta det drepte barnets interesser under etterforskningen av saken.

– Jeg er bekymret over at saker er blitt henlagt, ford offeret ikke har hatt noen til å tale sin sak overfor politiet, sier Faremo. 

Norge må være drivkraft

Noen av forslagene er nødvendige for å kunne ratifisere Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

– Det er viktig at Norge også internasjonalt fortsetter å være en drivkraft for å styrke rettighetene til kvinner og barn, sier Faremo.

Les høringsbrevet her