Høring – endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2013

Vår ref.: 12/3307

Høring – endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven 1902. Forslagene gjelder straffebestemmelser om personforfølgelse («stalking»), voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjonsannonser, forberedelse til tvangsekteskap,  foreldelse og forvaring. 

Forslagene har dels bakgrunn i internasjonale forpliktelser. I høringsnotatet drøftes og foreslås nødvendige endringer for ratifikasjon av to europarådskonvensjoner – Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 1. juni 2013. Høringsuttalelser sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringsuttalelsene elektronisk i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til lovavdelingen@jd.dep.no.

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd

Med hilsen
Fredrik Bøckman Finstad
avdelingsdirektør

Anne Sofie Hippe
førstekonsulent

  

 • Departementene
   
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Domstoladministrasjonen
   
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatene
 • Politidistriktene
 • Politidirektoratet
 • KRIPOS
 • PST
 • ØKOKRIM
   
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Sivilombudsmannen
   
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo
 • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
   
 • Advokatforeningen
 • Albertine
 • Amnesty International Norge
 • Alternativ til Vold
 • Bergen forsvarerforening
 • Caritas
 • Den norske Dommerforening
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Den norske lægeforening
 • Det norske Menneskerettighetshuset
 • DIXI ressurssenter for voldtatte
 • Fellesorganisasjonen for barneverns­pedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Frelsesarmeen
 • Helsedirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlinga i Bergen
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Kompetanseutvalget for dommere
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Krisesentersekretariatet
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • KUN senter for kunnskap og likestilling
 • Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
 • Likestillingssenteret
 • Stiftelsen rettferd for taperne
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • MIRA-senteret
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges politilederlag
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk forening for kriminalreform – KROM
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norske kvinnelige juristers forening
 • NOVA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets kriminalitetsforebyggende forum
 • Politihøgskolen
 • Politijuristene
 • PRO-senteret
 • Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
 • Redd Barna
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Rettspolitisk forening
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning
 • Senter for seksuelt misbrukte menn
 • Statsadvokatenes forening
 • Stine-Sofies Stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep
 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
 • Utekontakten i Bergen
 • Voldtektsmottakene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø)