Historisk arkiv

Politiets operasjonssentraler styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politidirektoratet etablerer minimumsbemanning for alle politiets operasjons-sentraler og krever spesialutdanning for alle som leder sentralene.

22. juli-kommisjonen fremhever at det er viktig at alle operasjonssentraler har robusthet som gjør at de til enhver tid kan lede aksjoner av en viss størrelse. Operasjonssentralen leder blant annet politidistriktets operative tjeneste ved å fordele oppdrag på patruljene. Operasjonssentralen betjener også politiets nødnummer (112).

– Politidirektoratet vil etablere en minimumsbemanning på to polititjenestemenn og -kvinner ved operasjonssentralen ved de minste politidistriktene og tre ved de mellomstore distriktene, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Styrket utdanning
Politihøgskolen tilbyr i dag videreutdanning for Politiets operasjonsledere, innsatsledere, beredskapsplanleggere og stabsmedarbeidere. Det er imidlertid ikke alle som har slike stillinger, som har gjennomført relevant videreutdanning.

– Politidirektoratet vil fra nå av kreve at de som fyller slike sentrale funksjoner, skal ha gjennomført videreutdanning. Derfor styrkes utdanningskapasiteten i operasjonsledelse ved Politihøgskolen, sier Faremo.

 

Temaside: