Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

Milliardsatsing på politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med én milliard kroner. – Vi vil blant annet øke bemanningen til politiet lokalt og fornye IKT-løsningene for å gjøre det mulig å jobbe smartere, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Styrkingen skal blant annet gå til:

 • Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2014 (164 millioner kroner).
 • Helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannede fra Politihøgskolen (150 millioner kroner).
 • Opptak av 720 studenter ved Politihøgskolen også i 2014.
 • Den høyere påtalemyndighet skal styrkes for sikre god kvalitet i straffesaksarbeidet og rask behandling av stadig mer ressurskrevende saker. Styrkingen skal også gi rom for å øke lønna til statsadvokatene (15 millioner kroner).
 • IKT-tiltak i politiet (200 millioner kroner).
  • Tekniske endringer og sikkerhetstiltak knyttet til ikrafttredelse og oppfyllelse av politiregisterloven.
  • Anskaffelse av nytt saksbehandlersystem og inngåelse av avtale med ny leverandør av pass og ID-kort som legger til rette for innføring av nasjonalt ID-kort i 2016.
  • Forberedelser til Merverdiprogrammet, som skal fornye den samlede IKT-støtten til politiets arbeid med straffesaker og øvrig kriminalitetsbekjempelse.
 • Implementering av Datalagringsdirektivet (233 millioner kroner), som vil gi politiet et nødvendig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Beløpet skal dekke merutgifter hos tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester. Inntil 13 millioner kroner av beløpet skal gå til mottak og dekryptering av data i politiet.
 • Etablering av et nytt system for å bearbeide og vurdere informasjon som kommer inn til Politiets sikkerhetstjeneste og styrking av livvakttjenesten (63,7 millioner kroner).
 • Styrket grunnberedskap i politiet (68,3 millioner kroner). Styrkingen skal gå til trening og det pågående arbeidet med å øke antall politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter.
 • Prosjektering av nytt beredskapssenter for politiet i Oslo (60 millioner kroner under Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett).
 • Budsjettforslaget er pris- og lønnsjustert med 193 millioner kroner.

 

Mer om budsjettet

Statsbudsjettet 2014 – Justis- og beredskapsdepartementets samleside