Historisk arkiv

Nye tiltak mot terror og organisert kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår flere lovendringer for å beskytte samfunnet og styrke den enkeltes sikkerhet. Det skal bli straffbart å forberede terrorhandlinger, motta terrortrening og delta aktivt i terrororganisasjoner.

– Vi vil skjerpe terrorlovgivningen for å sette politiet bedre i stand til å forebygge og bekjempe soloterrorisme, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Dette er en del av oppfølgingen etter 22. juli-kommisjonen.

Regjeringen foreslår et forbud mot å forberede terrorhandlinger. Bestemmelsen gjelder også forberedelser gjort alene, såkalt soloterrorisme.

– Dagens trusselbilde viser at terror kan utøves på mange ulike måter. Forslaget tar høyde for dette ved å ramme alle typer forberedelser til terror. Det avgjørende for straff vil være hvor langt gjerningspersonen har kommet i forberedelsene, ikke hvilke gjenstander som er brukt, sier Faremo. 

Straffbart å delta i terrortrening

Den som mottar opplæring i metoder og teknikker for å utføre terrorhandlinger, skal kunne straffes. I dag rammes bare den som gir slik opplæring.  

– Dette vil ramme deltakelse på treningsleirer hvor det gis opplæring i terror. Forslaget omfatter også lovlig opplæring, som for eksempel jegerprøvekurs, dersom det kan bevises at vedkommende har bestemt seg for å bruke ferdighetene til terror, sier Faremo. 

Straffbart å delta aktivt i terrororganisasjoner

Regjeringen foreslår å kriminalisere deltakelse i terrororganisasjoner. – Terrorisme er en global trussel mot demokrati og fredelig sameksistens. Norsk lovverk må gjenspeile dette, sier Faremo. 

Utover Taliban og Al-Qaida, blir det opp til norske domstoler å avgjøre hvilke organisasjoner som er terrororganisasjoner. Det blir ikke straffbart bare å være medlem i en terrororganisasjon. Det er en forutsetning at deltakelsen er aktiv. 

Utvidet straffansvar for befatning med våpen og sprengstoff

Regjeringen vil utvide bestemmelsen slik at det blir straffbart å ha befatning også med deler, utstyr eller andre gjenstander som kan brukes for å lage eller bruke skytevåpen og sprengstoff. Dermed vil blant annet befatning med ingredienser til sprengstoff også rammes. 

Utvidet straffansvar for organisert kriminalitet

Den såkalte «mafiaparagrafen» utvides for å bli mer anvendelig på løsere grupperinger og nettverk. Bestemmelsen skal i større grad ramme det som mange i dag regner som organisert kriminalitet, det vil si små og store grupperinger, nettverk og ulike organisasjonsformer, fra det strengt hierarkiske med en klar leder til de løse strukturene uten en klar, fast ledelse.  

30 års strafferamme

Regjeringen foreslår å innføre 30 års strafferamme for grove terrorhandlinger. Adgangen til å reise straffesak skal ikke foreldes. Idømt fengselsstraff for grove terrorhandlinger skal ikke foreldes. 

Nye regler for behandling av sikkerhetssaker

For å bidra til at personer som utgjør en trussel mot Norges sikkerhet kan utvises, samtidig som rettssikkerheten ivaretas, har regjeringen nylig foreslått endringer i utlendingsloven. 

I dag er det ikke lov å legge frem sikkerhetsgraderte opplysninger for domstolene i saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller som har utenrikspolitiske hensyn, uten å røpe opplysningene for utlendingen og dennes advokat. Regjeringen ønsker at det oppnevnes en særskilt advokat som er sikkerhetsklarert, og som skal ivareta utlendingens interesser, slik at det blir mulig å legge frem slike opplysninger for domstolene.