Historisk arkiv

Politibilene utstyres med nettbrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen setter av ti millioner kroner for at politibilene skal få nettbrett med direkte tilgang til politiets IT-systemer. Flere oppdrag kan dermed løses direkte fra patruljebilene.

– Det er et stort skritt i riktig retning at flere oppgaver kan løses ute i felten. Målet er et politi der effektiv bruk av IKT-verktøy er en integrert del av arbeidsmetodene, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Med dette videreføres et pilotprosjekt fra Follo politidistrikt, der man har hatt gode resultater ved å ta i bruk nettbrett og andre mobile enheter ute i patruljebilene. Satsingen er en viktig del av politiets prosjekt Mobiliti, en ny tjeneste som gir personell ute på oppdrag tilgang til politiets IT-systemer på mobile enheter.

Med friske midler fra regjeringen, vil politiet nå kunne gå til anskaffelse av flere nettbrett og andre mobile enheter ute i patruljebilene slik at politiets oppgaveutførelse effektiviseres. Dette vil for eksempel komme til nytte i forbindelse med politikontroller og etterforskningsoppdrag.

– Ved å ta i bruk mobile enheter, avlastes operasjonssentralene, som kan bruke mindre tid på å bistå patruljene med informasjon. I tillegg kan informasjon raskt sendes inn til operasjonssentralen for videre oppfølging, enten det gjelder forebyggende tiltak eller etterforskning, sier Faremo.

 

Temaside: