Historisk arkiv

Foreslår nasjonalt ID-kort i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området. Justisdepartementet sender nå forslagene på en bred høring. Etter høringen vil Regjeringen ta stilling til hvordan forslaget skal følges opp.

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området. Justisdepartementet sender nå forslagene på en bred høring.  Etter høringen vil Regjeringen ta stilling til hvordan forslaget skal følges opp.

Eksempel på svensk ID-kort

– Dette kortet kan blant annet gjøre det enklere for folk flest å identifisere seg på reiser i Schengen-området, slik at man kan klare seg med ID-kort der man tidligere måtte bruke pass, sier justisminister Knut Storberget.

  • Les høringen her.

Den enkelte må stadig oftere dokumentere egen identitet, både visuelt og på nettet. Økt mobilitet har dessuten ført til nye krav om verifisering av identitet ved reiser på tvers av landegrenser. Arbeidsgruppen, som har vært ledet av Justisdepartementet, ble satt ned for å se nærmere på disse utfordringene.

De største utfordringer i dag ligger i å etablere en sikker kontroll ved utstedelse av et identitetsbevis, herunder hindre etablering av doble eller falske identiteter, samt å etablere løsninger som hindrer misbruk av ID-kort og identitetstyverier. Samtidig må et ID-kort være enkelt og sikkert å benytte for den enkelte, og skape tillit hos de som skal stole på det.

Arbeidsgruppen har foreslått at det innføres

et frivillig nasjonalt ID-kort som skal kunne utstedes til alle søkere med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet dessuten kunne utstyres med funksjonalitet for reise innen Schengen området (opplysninger om norsk statsborgerskap mv). Arbeidsgruppen foreslår ellers at kortet forsynes med følgende sikkerhetselementer i henhold til internasjonale standarder:

  • bilde av og opplysninger om innehaveren
  • en optisk maskinlesbar tekst som inneholder personinformasjon fra den visuelle teksten
  • en kontaktløs brikke som skal inneholde persondata sammen med biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk)
  • en kontaktbrikke for lagring av elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur som oppfyller forvaltningsstandarder fastlagt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Arbeidsgruppen har videre foreslått at ordningen med nasjonalt ID-kort forankres i særskilt lov, og at ordningen skal forvaltes av politiet, og slik at søknadsbehandlingen baseres på samme organisasjon og infrastruktur som for passutstedelse. For søkere bosatt i utlandet vil det være norske utenriksstasjoner som tar i mot og behandler søknader.

Høringsfristen er 4. juni 2007.

Forslaget er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet, med representanter fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet. Datatilsynet har deltatt som observatør i arbeidsgruppen.