Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - innføring av nasjonalt ID-kort - rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2007

Rapport om innføring av nasjonalt ID-kort.

fra interdepartemental arbeidsgruppe.

Høringsfrist: 04.06.2007

Vår ref.: 200506741- /MA

Høring - innføring av nasjonalt ID-kort - rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

En interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har lagt fram et forslag om innføring av et nasjonalt ID-kort i Norge. Arbeidsgruppens sluttrapport følger vedlagt.

Frist for tilbakemelding på høringen er mandag 04. juni 2007.

Tilbakemelding kan gis både på papir og i elektronisk form. Elektroniske høringssvar sendes til: postmottak@jd.dep.no

Arbeidsgruppens forslag inneholder blant annet følgende elementer:

  • Det innføres et frivillig ID-kort utstedt av offentlig myndighet som et tilbud til alle fast bosatte i Norge.
  • Kortet forsynes med visuelt lesbare personopplysninger sammen med personfoto, optisk maskinlesbar tekst, samt en kontaktløs elektronisk brikke med samme persondata som fremgår av den visuelle delen av kortet.
  • For norske statsborgere som ønsker kort med funksjonalitet for reise innen Schengen området utstyres kortet med informasjon om norsk statsborgerskap.
  • Ordningen administreres av politiet, og kortet utstedes etter søknad til politiet eller norsk utenriksstasjon.
  • Det etableres et eget register over alle innehavere av nasjonalt ID-kort.
  • Ordningen med nasjonalt ID-kort forankres i egen lov.

Det vises for øvrig til arbeidsgruppens sluttrapport.

Arbeidsgruppen har også foreslått at ID-kortet utstyres med en kontaktbrikke der en elektronisk ID kan lagres i kortet etter ønske fra søkere over 13 år og en elektronisk signatur etter ønske fra søkere over 18 år. Nasjonalt ID-kort med eID skal i utgangspunktet kunne brukes overfor det offentlige og til privatrettslige transaksjoner overfor private aktører.

Forslaget om bruk av eID i et nasjonalt ID-kort sendes ut på høring fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Vi viser derfor til denne (www.regjeringen.no/fad). Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at FADs høringsfrist er 8 uker.

Med hilsen

Knut Fosli
avdelingsdirektør

Magnar Aukrust
avdelingsdirektør

Høringsliste: Innføring av nasjonalt ID-kort

 

Departementene

Alle fylkesmennene

 

Abelia

ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Accenture

Aetat - Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Avinor

Bankenes Standardiseringskontor

Bank-ID Samarbeidet

BBS

Brønnøysundregistrene

BuyPass AS

Datatilsynet

Deltasenteret

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Det Norske Veritas

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DNB Nor ASA

Domstoladministrasjonen

DSS

EDB Business Partner

eForum i Standard Norge

Ementor Norge AS

ErgoGroup

Fagforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Fiskeridirektoratet

Focus Bank ASA

Forbrukerombudet

Fosen Regionråd

Funksjonshemmedes Fellesorg.

Handelens og servicenæringenes hovedorganisasjon

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Øst RHF

Høykom

IBM Norge

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Institutt for rettsinformatikk (UIO)

ITS Norway

Jernbaneverket

Justervesenet

Kantega As

KITH Kompetansenteret for IKT i helsesektoren

Konkurransetilsynet

Kreditttilsynet

KS

Kystdirektoratet

LO

Lotteritilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Microsoft Norge

Nasjonalbiblioteket – NB Stab

NetCom As

NITO

Nordea ASA

Norge.no

Norges Bank

Norges Blindeforbund

Norges Forskningsråd

Norges geologiske undersøkelser

Norges Juristforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsik As

Norsk Akkreditering

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Eiendomsinformasjon

Norsk Regnesentral

Norsk Rikskringkasting (NRK)

Norsk Tele- og informasjonsbrukerforum

Norsk Tipping A/S

Norstella

NSM Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Oljedirektoratet

Patentstyret

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Posten Norge

Regjeringsadvokatembetet

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Sametinget

Samarbeidsrådet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samordnet opptak

SECODE

Sem Stenersen Procom

Sintef

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Software Innovation

Sosial- og helsedirektoratet

Spama

Sparebank I Gruppen

Sparebankforeningen

Standard Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens innkrevningssentral

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens legemiddelverk

Statens medieforvaltning

Statens pensjonskasse

Statens råd for funksjonshemmede

Statens strålevern

Statens vegvesen, Veidirektoratet

Statenslånekasse for utdanning

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Statskonsult

Steria As

Strålfors AS

Systemsikkerhet AS

TBL Teknologibedriftenes Landsforening

Telenor ASA

Terra-Gruppen AS

Thales

Toll og avgiftsdirektoratet

UiO

Unibridge

Unikey As

Uninett AS

UNIO

Universitet i Bergen

Universitet i Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemda

Vernepliktsverket

Veterinærinstituttet

VOX - Norsk fjernundervisning

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZebSign

ØKOKRIM

 

Akershus fylkeskommune

Alta kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Aust-Agder fylkeskommune

Bergen kommune

Buskerud fylkeskommune

Bærum kommune

Drangedal kommune

Drammen kommune

Finnmark fylkeskommune

Fredrikstad kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hordaland fylkeskommune

Karmøy kommune

Kongsberg kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Lillesand kommune

Lyngdal kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Røyken kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stavanger kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sørum kommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tysvær kommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Ål kommune

Til toppen