Historisk arkiv

Forbud mot kjøp av sex i Norge og i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Bøter eller fengsel inntil seks måneder foreslås som straff for den som skaffer seg seksuell omgang eller handling mot vederlag. Regjeringen fremmer i dag lovforslag om å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester i Norge og i utlandet.

En bil et i et mørkt bylandskap. Foto: Christopher Driscoll, iStock

Det nye Straffebudet skal ramme den som skaffer seg seksuell omgang eller handling mot vederlag.

Bøter eller fengsel inntil seks måneder foreslås som straff for den som skaffer seg seksuell omgang eller handling mot vederlag. Regjeringen fremmer i dag lovforslag om å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester i Norge og i utlandet. Dette gir politiet adgang til å pågripe, fengsle, ransake, samt overvåke og avlytte samtaler med samtykke fra en av samtalepartene.

- Mennesker er ingen handelsvare og kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester vil gjøre det mindre attraktivt for menneskehandlere å se mot Norge, sier justisminister Knut Storberget. 

Straffebudet skal ramme den som skaffer seg seksuell omgang eller handling mot vederlag. Med seksuell omgang menes for eksempel samleie, fysisk berøring mellom blottede kjønnsdeler, ensidig eller gjensidig masturbasjon. Seksuell handling kan være beføling av en annens kjønnsorganer eller bryster.

- Målet er at forbudet vil bidra til å endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed gi et mindre marked for menneskehandel, sier Storberget.

Politiet gis adgang til å benytte tvangsmidler som pågripelse og fengsling, ransaking, skjult fjernsynsovervåking på offentlig sted og avlytting av samtale som politiet selv deltar i eller med samtykke fra en av samtalepartene.

Vederlagets form er uten betydning, og kan være penger, gjenstander eller liknende. Straffen foreslås å være bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Bøter utmåles på vanlig måte, blant annet ses det hen til lovbryterens formuesforhold. Dersom handlingen er særlig krenkende foreslås en strafferamme med fengsel inntil ett år ved kjøp av sex fra voksne, og inntil tre år ved kjøp av sex fra mindreårige. 

- Kriminaliseringen skal ikke føre til en forverret situasjon for prostituerte. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å få flest mulig ut av prostitusjon. For å se hvilke tiltak som virker, må vi vite mer om hvordan de prostituerte har det og hvordan markedet er organisert. Derfor har regjeringen bedt forskningsstiftelsen Fafo kartlegge prostitusjonsmarkedet, sier justisminister Knut Storberget. 

Regjeringen har også i sin handlingsplan mot menneskehandel (2006-2009) lansert en rekke tiltak for å bekjempe alle former for menneskehandel nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder tiltak som begrenser rekruttering og etterspørsel, sikrer ofrene et tilpasset tilbud om bistand og beskyttelse og sikrer at barn som er ofre for menneskehandel får tilrettelagt oppfølging.