Historisk arkiv

Innsynsutvalget har behandlet vel 12 500 søknader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Innsynsutvalget har totalt behandlet 12 764 søknader om innsyn i Overvåkningspolitiets registre. I godt og vel en tredel av sakene som ble behandlet ble det funnet registreringer. Dette går fram av Innsynsutvalgets sluttrapport, som ble overlevert justisminister Knut Storberget i dag.

Innsynsutvalget har totalt behandlet 12 764 søknader om innsyn i Overvåkningspolitiets registre. I godt og vel en tredel av sakene som ble behandlet ble det funnet registreringer. I 379 saker er det utbetalt erstatning på til sammen vel 11,2 millioner kroner. Dette går fram av Innsynsutvalgets sluttrapport, som ble overlevert justisminister Knut Storberget i dag.

- Utvalgets rapport viser at det var riktig og nødvendig å gi et visst innsyn i Overvåkningspolitiets registre fra denne tiden. Jeg håper det arbeidet utvalget har gjort kan bidra som en oppreisning for de som er blitt utsatt for ulovlig overvåkning, sier justisminister Knut Storberget.

Utvalget ble oppnevnt til å behandle søknader etter midlertidig lov om begrenset innsyn i Overvåkingspolitiets arkiver og registre. Samtidig overleveres Sluttrapport fra Klagenemnda som ble oppnevnt for å behandle klager på Innsynsutvalgets vedtak.

Sluttrapportene fra Innsynsutvalget og Klagenemnda redegjør i hovedsak for gjennomføringen av Innsynsloven, den rettslige forståelse som er lagt til grunn samt relevant statistikk for sakene.

Innsynsutvalget og Klagenemnda har utført et betydelig arbeid. Totalt er det innkommet 12 764 søknader om innsyn. I 38,4 prosent av sakene som ble behandlet ble det funnet registreringer. I 82,8 prosent av sakene hvor det ble funnet registreringer ble det innvilget innsyn. I 774 tilfelle er det søkt om erstatning, i 379 saker ble erstatning innvilget og det er utbetalt til sammen kr. 11 230 000.

Klagenemnda har mottatt 465 klager på Innsynsutvalgets avgjørelser om innsyn, og 119 klager på Innsynsutvalgets erstatningsavgjørelser. I 22 klager om innsyn og i syv klager på erstatningsavgjørelser ble det gitt medhold.

Midlertidig lov 17. september 1999 nr 73 om begrenset innsyn i Overvåkingspolitiets (i dag Politiets sikkerhetstjeneste) arkiver og registre trådte i kraft 1. januar 2000. Loven hadde sin bakgrunn i den rapporten som ble avgitt av den såkalte ”Lund-kommisjonen” i 1996, og som påviste at Overvåkingspolitiet hadde utført illegale operasjoner og illegal politisk overvåking. Loven har medført at norske borgere og personer hjemmehørende i Norge, på nærmere angitte vilkår, har fått innsyn i dokumenter og opplysninger fra Overvåkingspolitiets arkiver og registre i perioden 8. mai 1945 til 8. mai 1996. Videre har personer som har fått innsyn også hatt krav på erstatning om vilkårene var oppfylt.

31. desember 2007 ble den midlertidige loven opphevet og dermed opphørte også virksomheten til Innsynsutvalget og Klagenemda. Alle søknader med evt klagebehandling er ferdigbehandlet. Innsynsutvalgets arkiv er overført til Riksarkivet og oppbevares på vegne av Justisdepartementet.

Les mer:
Innsynsutvalgets sluttrapport (pdf)
Klagenemdas sluttrapport (pdf)