Historisk arkiv

Ny straffelov:

Samtykke fritar for straff ved smitteoverføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen går i ny straffelov inn for at samtykke skal frita for straffansvar ved smitteoverføring i ekteskap og ekteskapslignende forhold.

I dag fritar ikke samtykke for straff. – For mennesker som står hverandre nær, oppleves dagens regler som diskriminerende. Vi vil ikke at folk skal straffes for å være glade i hverandre. Men det er en forutsetning at partnere er blitt gjort kjent med smittefaren og at de samtykker, sier justisminister Knut Storberget.

Smittevernbestemmelsene skal verne den offentlige interessen i å beskytte samfunnet mot spredningen av allmennfarlige sykdommer.  Dette hensynet gjør seg ikke gjeldende for mennesker som lever i parforhold.

Regjeringen går derimot ikke inn for en generell regel om at samtykke fritar for straff. Et samtykke i seg selv bør ikke være avgjørende for straffbarheten, og kan blant annet føre til vanskelige bevisspørsmål. Fritaket for straff begrenses derfor til situasjoner der de involverte står hverandre meget nær, og lever i ekteskap eller ekteskaplignende forhold. Det stilles ikke krav om hvordan samtykke er gitt. Av bevismessige grunner kan det være en fordel om samtykket nedfelles skriftlig.