Historisk arkiv

Ny straffelov:

Regjeringen skjerper straffene for voldtekt, drap og grov vold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen følger opp sentrale kriminalpolitiske mål i Soria Moria-erklæringen gjennom siste del av ny straffelov. – Vi foreslår skjerpet straff for voldtekt, drap og grov vold, sier justisminister Knut Storberget.

  Justisminister Knut Storberget presenterer det nye lovforslaget i lokalene til Borgarting lagmannsrett.

Justisminister Knut Storberget presenterer det nye lovforslaget i lokalene til Borgarting lagmannsrett.

Regjeringen følger opp sentrale kriminalpolitiske mål i Soria Moria-erklæringen gjennom siste del av ny straffelov. – Vi foreslår skjerpet straff for voldtekt, drap og grov vold, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen ønsker en betydelig heving av straffenivået for voldtekt og går inn for å for å heve minstestraffen for voldtekt til fengsel i minst tre år.  For å sikre at straffenivået i voldtektssaker faktisk blir hevet, gis retningslinjer for hva som bør være normalstraffenivå i slike saker.  – For å understreke alvoret ved seksuelle overgrep mot barn og styrke barns beskyttelse mot overgrep, mener vi at alle former for seksuell omgang med barn under 14 år skal anses som voldtekt, og derfor straffes med fengsel i minst 3 år, sier justisminister Storberget.

Regjeringen mener at grov vold bør straffes strengere. Erklæringen som ble gitt på Soria Moria følges opp med skjerpet straff for vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, drap og annen grov vold. – I hovedtrekk foreslår vi å skjerpe straffene med en tredjedel, sier justisminister Knut Storberget, som understreker at straffskjerpelsen særlig er rettet mot uprovosert vold.

Regjeringen ønsker strengere straff for vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse. I tillegg til å være alvorlig voldsutøvelse, er vold i nære relasjoner kjennetegnet av følelsesmessige bånd mellom gjerningsperson og offer, som ofte gir lovbruddet en ekstra alvorlig karakter. Slik kriminalitet foregår gjerne over lang tid og kan gi offeret en følelse av å leve i et trusselregime, som også kan gi alvorlige langtidsvirkninger. Kjønnslemlestelse er et svært alvorlig lovbrudd med betydelige konsekvenser for offeret. Det foreslås derfor at denne type voldskriminalitet skal straffes strengere enn tilsvarende voldslovbrudd.

Samlet sett mener regjeringen at endringene bidrar til å bedre forholdet mellom straffenivå og samfunnets syn på alvorlighetsgraden for denne typen lovbrudd, noe som er i tråd med målsettingene i Soria Moria- erklæringen.

En straffelov for vår tid

– Dagens straffelov ble laget for over 100 år siden – av og for menn. Det er på høy tid med en fornyelse. Med dette forslaget har vi oppdatert hele straffelovgivningen, sier justisminister Knut Storberget.

Lovforslaget er resultatet av en ny gjennomtenkning av hva som skal straffes, og når det i stedet bør reageres med andre sanksjoner.

Tre prinsipper har stått sentralt ved utarbeiding av forslaget.

  • Det skal reageres strengt mot dem som begår alvorlig kriminalitet som rammer liv, helse eller den seksuelle integritet. Jfr forslag om strengere straff for vold og voldtekt.
  • En human og fleksibel strafforfølging og straffegjennomføring skal videreføres. Jfr kriminalomsorgsmeldingen ”Straff som virker” som ble lagt frem tidligere i år.
  • Straff bør bare kunne brukes mot handlinger som medfører skade eller fare for skade på interesser som samfunnet bør verne om, og bare dersom andre sanksjoner ikke er tilstrekkelige. Jfr forslag om at ærekrenkelser skal møtes med krav om erstatning og oppreisning, ikke straff.

Den nye straffeloven har bestemmelser om blant annet vern av informasjon og informasjonsutveksling, vern av folkehelsen og det ytre miljø, vern av den personlige frihet og fred, vinningslovbrudd, skadeverk, bedrageri, skattesvik og andre økonomiske lovbrudd.