Historisk arkiv

Ny straffelov:

Skjerpet straff for grov barnebortføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I forslaget til ny straffelov går regjeringen inn for en kraftig skjerping av straffen for grov barnebortføring.

– Grove tilfeller av barnebortføring er en økende utfordring for norske myndigheter. Jeg ser et klart behov for å skjerpe straffen for slike forhold. Samtidig skal barnets beste alltid stå sentralt ved utmåling av straff, sier justisminister Knut Storberget

Regjeringen foreslår å heve den øvre strafferammen fra fengsel inntil 3 år til fengsel inntil 6 år. Strafferammen endres ikke for overtredelser som ikke anses som grove.

I vurderingen av om en bortføring skal anses som grov, skal det særlig legges vekt på hvilken belastning barnet er påført. Viktige momenter i denne vurderingen vil være hvor og hvordan barnet har oppholdt seg, om bortføringen har skjedd til et annet land, varigheten av bortføringen og hva slags kontakt barnet eventuelt har fått ha med den omsorgsberettigede.