Historisk arkiv

Ny straffelov:

Ytringsfriheten styrkes – straff for ærekrenkelser oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen går inn for å oppheve straffebestemmelsene mot ærekrenkelser i forslaget til ny straffelov. – Vi må reagere med andre sanksjoner enn straff mot ærekrenkelser. Det betyr likevel ikke at det er fritt frem for ærekrenkelser, eller at den som krenkes blir rettsløs, sier justisminister Knut Storberget.

De fleste straffverdige ytringer vil fremdeles kunne straffes gjennom annen lovgivning. Eksempler er bestemmelser om hatefulle ytringer, hensynløs atferd, krenkelser av privatlivets fred og forulemping av offentlig tjenestemann. I tillegg sørger regjeringen for tydeligere regler for erstatning og oppreisning etter krenkelser av ære og omdømme. En ny bestemmelse i skadeserstatningsloven gir bedre veiledning om rettstilstanden enn dagens straffebestemmelser gjør.

Praktiseringen av straffebestemmelsene mot ærekrenkelser har vært gjenstand for flere endringer de seneste årene som følge av utviklingen internasjonalt. Norge har fire ganger blitt dømt av Den europeiske menneskerettsdomstolen. Bruk av straff for å verne mot ærekrenkelser har vært meget beskjeden i nyere tid. De sentrale avveiningene mellom ytringsfrihet og personvern har vært gjenstand for en grundig vurdering, blant annet av Ytringsfrihetskommisjonen og Straffelovkommisjonen. I en høringsrunde i 2008 fikk avkriminalisering av ærekrenkelser god støtte blant høringsinstansene.