Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Styrket vern for boligkjøpere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra 1. juli 2011 blir det tryggere å kjøpe bolig under oppføring. Blant annet skal entreprenørens garantier gjelde i fem år, mot to i dag.

Fra 1. juli 2011 blir det tryggere å kjøpe bolig under oppføring. Blant annet skal entreprenørens garantier gjelde i fem år, mot to i dag. Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal).

– Forslagene er viktige for å gi boligkjøperne et godt vern, hvis for eksempel entreprenøren går konkurs i løpet av byggeprosessen. Kjøp av ny bolig er en stor investering for folk flest. Derfor må lovreglene ivareta hensynene til forbrukerne i slike situasjoner, sier justisminister Knut Storberget.

Større garantier og lenger garantiperiode. Garantireglene i bustadoppføringslova skjerpes. Entreprenører har plikt til å stille garanti for sin oppfyllelse av avtalen. Lovendringen innebærer at minstekravene til størrelsen på disse garantiene heves og at garantiperioden utvides fra to til fem år, slik at den faller sammen med den absolutte reklamasjonsfristen i loven.

– Dette betyr en styrking av forbrukernes muligheter til å få økonomisk dekning for sine krav mot entreprenører, sier Storberget.

Avklarer reglene. Det hender at boliger i nybyggprosjekter blir solgt videre før de er ferdigstilt. En rekke slike videresalg bygger på et synspunkt om at det kun er retten til boligen, og ikke selve boligen, som overdras. Det har rådet usikkerhet rundt dette blant aktørene i eiendomsbransjen, noe som også har skapt en usikker rettssituasjon for forbrukere.

Det presiseres nå i bustadoppføringslova at avtaler om videresalg av rett til boliger fra næringsdrivende til forbrukere, likestilles med videresalg av selve boligen. Dermed får investorer som videreselger en kontraktsposisjon til en bolig, et selvstendig oppfyllelsesansvar overfor kjøperen. Når det gjelder avtaler om videresalg av rett til boliger fra forbrukere, inntas det bestemmelser i avhendingslova som innebærer at slike salg ikke likestilles med salg av selve boligen. Slike avtaler reguleres i stedet av kjøpslovgivningen som salg av fordringer. For å ivareta hensynet til kjøperen av kontraktsposisjonen der denne er forbruker, lovfestes oppgjørsregler som beskytter kjøperen mot å måtte utbetale usikret vederlag.