Historisk arkiv

Alternative reaksjoner for mindre narkolovbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler eller et mer langvarig intervensjonsprogram. Dette er et av forslagene fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag.

Alternative reaksjoner for mindre narkotikalovbrudd

 

Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler eller et mer langvarig intervensjonsprogram. Dette er et av forslagene fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag om å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Rapporten ble mandag overlevert til Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Denne rapporten viser hvordan vi kan reagere smartere og mer målrettet overfor narkotikabruk, ved å vri innsatsen fra justis- til helsesektoren, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Arbeidsgruppen foreslår at personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler eller et mer langvarig intervensjonsprogram, som særvilkår i en betinget påtaleunnlatelse eller dom. Reaksjonen vil normalt ikke anmerkes på rullebladet. Målgruppen er først og fremst unge, men det er ikke foreslått noen øvre aldersgrense.

  • Motivasjonssamtalene (1-3 ganger) er ment for personer som kun har brukt narkotika noen få ganger. Samtalene skal virke forebyggende.
  • Intervensjonsprogrammet (3-6 måneder) er ment for personer som er, eller står i fare for å bli, avhengige. Programmet bygger på ordningen med oppfølgingsteam i regi av konfliktrådene. Formålet er rehabilitering. Portugal-modellen med narkonemnd har vært en inspirasjonskilde for dette forslaget. 

Hvis den pågrepne ikke samtykker, eller gjentatte ganger bryter vilkårene for de alternative reaksjonene, kan vedkommende bli møtt med bøter og fengsel som i dag.

– Jeg vil understreke at forslagene ikke innebærer noen legalisering, avkriminalisering eller nedkriminalisering av narkotikalovbrudd. Det er snarere tale om å straffe på en måte som virker, ved å skreddersy en reaksjon som gjør noe med årsaken til lovbruddet – narkotikabruken. Vi har turt å tenke nytt opp mot unge lovbrytere – og vil nå innføre ungdomsstraff. Vi tenker nytt når det er åpnet for hjemmesoning med elektronisk kontroll. Vi må tørre å tenke nytt også for de som sliter med rus, sier Storberget.

Forslagene gjelder disse narkotikalovbruddene:

  • Bruk og besittelse av narkotika, jf. legemiddelloven § 24 (1) jf. § 31 (2).
  • Oppbevaring av små kvanta til egen bruk og salg av små kvanta for å finansiere egen bruk, jf. nedre sjikt av straffeloven § 162 (1).

Arbeidsgruppen åpner for at også annen mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet kan omfattes av ordningen der særlige grunner taler for.

Utvalgte tall fra Statistisk sentralbyrå:

  • I 2009 ble det gitt 5065 forelegg i størrelsesorden 2000-10.000 kroner for bruk og besittelse av narkotika. 
  • I 2009 ble det gitt 3900 forelegg for mindre alvorlige narkotikaforbrytelser etter straffeloven § 162 første ledd. 
  • I 2009 ble et registrert 3874 lovbrudd i form av bruk og besittelse av narkotika i alderen 15-29 år. 
  • I 2009 ble 3718 personer i alderen 15-29 år tatt for mindre narkotikaforbrytelser etter straffeloven § 162 første ledd.