Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dagsavisen 19. juni 2007

Utdanning i alle fengsler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Utdanning er en vei bort fra kriminalitet. I løpet av 2007 skal det være opplæringstilbud i alle landets fengsler, skriver Storberget og Djupedal.

Utdanning er en vei bort fra kriminalitet. I løpet av 2007 skal det være opplæringstilbud i alle landets fengsler.

Alle som er i fengsel i Norge skal tilbake til et liv ute i samfunnet før eller senere. Vi er ikke i tvil om at bedre utdanningstilbud i norske fengsler er verdt pengene. Regjeringen har gitt et historisk løft til skoletilbudet for innsatte - med nær 45 millioner. Det er viktig å få kriminelle inn på et spor med tanke på en fremtid hvor han eller hun skal klare seg selv.

En stor andel innsatte har mangelfull skolegang. Sammenlignet med resten av befolkningen har dobbelt så mange innsatte kun grunnskole. Syv prosent har ikke fullført grunnskole, 38 prosent har grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå mot 19,5 prosent i befolkningen sett under ett. Nær 84 prosent av innsatte under 25 år har ikke fullført videregående opplæring. Særlig alvorlig er det at de yngste innsatte har minst utdanning.

Det betyr at mange innsatte mangler grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av IKT. Dette gjør det vanskelig å skaffe jobb etter soning. Uten arbeid er veien kortere tilbake til ny kriminalitet. Tilbud om opplæring i fengsel er derfor en viktig del av arbeidet med å bekjempe og forebygge kriminalitet.

Utdanning skaper en normalsone i fengslene. Mange av dem som starter på et utdanningsløp får også mulighet til å gå over i åpen soning, slik at de kan skape seg en karrière utenfor fengselsmurene. De som for eksempel tar fagbrev som kokk, kan gjøre unna læretiden mens de bor i overgangsbolig. På den måten lirkes de tilbake til samfunnet.

Over halvparten av innsatte har minst ett utdanningsønske. Videregående opplæring er mest etterspurt. Ønsket om utdanning øker i takt med lengde på dommen. Innsatte har samme rett til opplæring som andre. Opplæringsloven gir alle voksne rett til grunnskoleopplæring dersom de har behov for det. Alle unge har rett til videregående opplæring.

Opplæringen i fengsel er den samme som utenfor, og gis av den lokale videregående skolen. Det sikrer samme kvalitet. Målene er også de samme: Skolen skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte i stand til å leve selvstendig, utnytte sine evner og realisere sine ønsker.

Flertallet i norske fengsler soner korte dommer, ikke minst de yngste. Det gir små muligheter for å gjennomføre et helt opplæringsløp i fengsel. Derfor må opplæringen motivere og legge et løp for en helhetlig utdanning som fortsetter etter endt soning. Siden den videregående opplæringen har ansvar for fengselsundervisningen, er skolesystemet lagt til rette for dette.

Mange innsatte har arbeidserfaring bak seg uten å ha fått formalisert kompetansen gjennom utdanning. Prosjektet "Realkompetanse i opplæringen innenfor kriminalomsorgen", som ledes av Vox, legger opp til å gjøre realkompetansevurdering og yrkesprøving kjent i opplæringen.

Fengselsundervisning kan ha store positive effekter. En amerikansk undersøkelse har fulgt en gruppe innsatte som fikk undervisning i fengsel tre år etter løslatelse. Resultatene viser mindre tilbakefall, færre arrestasjoner, færre nye dommer og færre nye fengslinger i gruppen. De svenske KrAmi-programmene kan vise til et betydelig lavere tilbakefall til kriminalitet, mindre rusmisbruk, og at de aller fleste er i jobb etter fem år. Det viser seg at for hver krone investert i KrAmi, får samfunnet tilbake mellom 13 og 18 kr. Dette understreker at målrettet tilbakeføring nytter.

Fafos levekårsundersøkelse fra 2004 viser at mange innsatte har sammensatte problemer som krever innsats på flere områder. Godt tverretatlig samarbeid er nødvendig for å ruste innsatte til et kriminalitetsfritt liv etter soning. Ved oppretting av nye fengselsplasser styrker vi derfor tilbudene fra andre etater.

I budsjettene for 2006 og 2007 har regjeringen sørget for en betydelig økning til opplæring i fengsel. Med en ytterligere styrking i RNB for 2007 har regjeringen fått til en historisk satsing på skoletilbudet med en økning på nær 45 millioner kroner. I løpet av 2007 kan det bli utdanning for innsatte i alle fengsler.

 

 
Til toppen