Historisk arkiv

Aftenposten 5. februar

Prinsippløst av Thon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Da forslaget om gjennomføring av datalagringsdirektivet var på høring, valgte Datatilsynet i sin uttalelse kun å si nei til direktivet på prinsipielt grunnlag. Når Bjørn Erik Thon tillater seg i Aftenposten å spekulere fritt, fremstår han som alt annet enn prinsipiell, skriver statssekretær Terje Moland Pedersen.

Da forslaget om gjennomføring av datalagringsdirektivet i norsk rett var på høring, valgte Datatilsynet i sin høringsuttalelse kun å si nei til direktivet på prinsipielt grunnlag. Tilsynet avsto av denne grunn fra å si noe på selvstendig grunnlag om hvordan direktivet eventuelt burde implementeres.

Nettopp derfor synes jeg det er underlig at Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, nå velger å spekulere vidløftig i hva som kan skje hvis “utro tjenere” hos politiet eller teletilbydere skulle misbruke sin tilgang til personopplysninger (Aftenposten, 29. januar). Jeg vet ikke hvor han finner holdepunkter for en slik mistenkeliggjøring av ansatte i politiet og hos teletilbyderne, men hvis dette er en stor bekymring for Thon, hvorfor i all verden har Datatilsynet avstått fra å bidra til et godt og sikkert regelverk?

Ekstra underlig synes jeg det blir, med tanke på den svært viktige rollen Datatilsynet spiller og vil spille i fremtiden når det gjelder å hindre misbruk av personopplysninger: Datatilsynet skal føre tilsyn med at bruken av de dataene som lagres som følge av gjennomføringen av datalagringsdirektivet, skjer i henhold til personopplysningsregelverket. I tillegg er Datatilsynet i medhold av den nye politiregisterloven tilsynsorgan for politiets og påtalemyndighetens behandling av personopplysninger.

Datatilsynet har hatt alle muligheter til å være med på å forme sin tilsynsrolle, men valgte av prinsipp å avstå. Når Bjørn Erik Thon nå tillater seg å spekulere fritt, fremstår han som alt annet enn prinsipiell.