Historisk arkiv

Straff som virker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding om kriminalomsorg, "Straff som virker". Det finnes en kortversjon av meldingen, illustrert av fotograf Fin Serck-Hanssen. Den kan du enten laste ned som pdf eller lese på disse nettsidene.

 
 
      

27. september 2008 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om kriminalomsorg, Straff som virker. Det finnes også en kortversjon av meldingen, illustrert av fotograf Fin Serck-Hanssen. Den kan lastes ned som pdf her, eller du kan lese den på disse nettsidene.

     
     
 
 
      

Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn

 • Regjeringen foreslår at straffene for drap, voldtekt, alvorlig vold og overgrep mot
  barn skjerpes.
 • De farlige skal sone i fengsler med høyt sikkerhetsnivå.
 • Bedre rehabilitering gir mindre tilbakefall
  til ny kriminalitet.
 • Soningskøen er borte og domfelte skal innkalles raskt til straffegjennomføring.

Ofrene skal ha mulighet til å bli hørt

 • Innføre tilbud om Restorative justice. I
  den grad det er mulig, skal skaden som har skjedd gjenopprettes.
 • Ofrene vil få mulighet til å uttrykke hva
  lovbruddet har gjort med dem.

Ingen skal sone under strengere forhold enn nødvendig

 • De fleste dommene i Norge er korte. Flere skal få sone i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Det gir bedre rehabilitering og er billigere for samfunnet.
 • Regjeringen har innført forsøk med hjemmesoning med elektronisk kontroll.

Flere kan gjennomføre straff utenfor fengsel

 • Forskning viser at for mange virker samfunnsstraff bedre enn fengsel. Flere bør dømmes til samfunnsstraff. Det bør bli større adgang til å idømme deldom med kombinasjonen av fengsel og samfunnsstraff.
 • Regjeringen vurderer å utvide ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.

Innholdet under straffegjennomføringen skal bli bedre

 • Innsatte og domfelte har de samme rettigheter som alle andre i samfunnet.
 • Rehabiliteringstilbudene skal være kunnskapsbaserte.
 • Alle fengsler har skole- og arbeidstilbud. Livet i fengsel skal ligne mest mulig på livet utenfor.
 • Innsatte skal trene på å ta ansvar og klare seg selv.
 • Innholdet i samfunnsstraffen skal utvikles og skreddersyes mer til den domfeltes evner, ønsker og behov.
 • Domfelte med rusproblemer og psykiske lidelser skal få bedre oppfølging.

Tilbakeføring til samfunnet – ettervern

 • Kriminalomsorgen skal sørge for en forutsigbar og trygg løslatelse.
 • Nøkkelen til og hovedansvaret for et effektivt ettervern ligger i kommunene.
 • Frivilllige organisasjoner er viktige støttespillere.
 • Det er et mål at alle som løslates fra fengsel skal:ha en verdig bolig å gå til, skal ha et skole- eller arbeidstilbud og får tilbud om behandling for rus og/eller psykiske problemer.
     
     

 

Neste »