Historisk arkiv

Invitasjon til høring om formålsparagrafer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har sendt "NOU 2007:6: Formål for fremtida" på høring. Departementet vil gjennomføre en bred høringsprosess som gir flest mulig anledning til å avgi uttalelse om formålene for barnehagen og opplæringen.

Kunnskapsdepartementet har sendt "NOU 2007:6: Formål for fremtida" på høring. Departementet vil gjennomføre en bred høringsprosess som gir flest mulig anledning til å avgi uttalelse om formålene for barnehagen og opplæringen.

Utvalget som har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen avga sin utredning 8. juni 2007. Utvalget fremmet forslag om endret formål for barnehagen og endring av formålet med opplæringen. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål og leverte en enstemmig innstilling.

Kunnskapsdepartementet inviterer til en åpen høringsprosess. I tillegg til den formelle høringen, ber departementet nå om synspunkter fra interesserte på forslagene til nye formål. I september vil det bli arrangert fem regionale høringskonferanser der utvalgets utredning vil bli lagt frem og debattert. Det vil også bli lagt opp til å engasjere foreldre og elever særskilt.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er satt til 1. november 2007, og det tas sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon i løpet av våren 2008.

Se menyen til høyre for nærmere informasjon og skjema for høringsuttalelse.