Høring - NOU 2007:6 Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen

Bostad-utvalget avga 8. juni 2007 utredningen NOU 2007: 6 (Formål for framtida) til Kunnskapsdepartementet. Utvalget har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen og har fremmet forslag om endringer på disse områdene. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 19. juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Vår ref.: 200703160

Utvalget for gjennomgang av formålet med opplæringen og formål for barnehagen ble oppnevnt i Kongelig resolusjon 2. juni 2006, og det presenterte sin utredning, NOU 2007:6 Formål for framtida, 8. juni 2007. I utredningen fremmes det forslag om endret formål for barnehagen og endring av formålet med opplæringen. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål.

Kunnskapsdepartementet ber om synspunkter på og vurderinger av helheten og de ulike ledd i utvalgets forslag til nye formål. Departementet ber også om synspunkter på sentrale perspektiver i utvalgets forslag til formål slik de er beskrevet i utredningen. Utredningen er vedlagt i ett eksemplar. For øvrig finnes utredningen på regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-6.html?id=471461.

Departementet gjennomfører en bred høringsprosess som gir flest mulig anledning til å avgi uttalelse om formålene for barnehagen og opplæringen. I tillegg til den formelle høringen vil departementet i september arrangere fem regionale høringskonferanser der utvalgets utredning vil bli lagt frem og debattert. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til disse konferansene. Det vil også bli lagt opp til å engasjere foreldre, elever og lærekandidater særskilt.

Kunnskapsdepartementet vil på grunnlag av utvalgets utredning og høringen vurdere å fremme lovforslag om endret formål for barnehagen og endring av formålet med opplæringen.

I gjeldende formål for barnehagene gis det adgang for private barnehager til å reservere seg fra det kristne verdigrunnlaget i andre ledd. I tillegg gis det i gjeldende formål adgang for private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke til å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål i vedtektene. Dette er ikke videreført i forslag til nytt formål, men utvalget tilrår at fritaksbestemmelsene flyttes til et annet sted i barnehageloven. Videre viser utvalget til i kap. 2.10 til at forslaget om nytt formål har konsekvenser for §§ 2 og 3 i dagens barnehagelov. Departementet utreder nå disse spørsmålene nærmere og vil komme tilbake med et eget høringsnotat om saken til høsten.

Gjeldende formål for opplæringen har i femte ledd bestemmelse om tilpasset opplæring. Dette er ikke videreført i utvalgets forslag. I kapittel 2.8.2 viser utvalget til St.meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen, hvor det foreslås at det bør vurderes om tilpasset opplæring skal omtales særskilt i opplæringsloven. Departementet vil komme tilbake til dette med eget høringsnotat til høsten.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Høringsuttalelser må være departementet i hende innen 1. november 2007. Uttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

 

 

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Akademikerne

Aktive foreldre

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforening (NAVO)

Baháisamfunnet

Barneombudet

Buddistforbundet

CIVITA

CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

De statlige helseforetakene

Den norske helsingforskomité

Den katolske kirke v/Oslo katolske bispedømme

Det Mosaiske Trossamfunn

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO

Elevorganisasjonen

FAFO

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Friskoleorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gurdwaraen i Norge

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

HL-sentret

Human-Etisk Forbund

Human Right Service

IKO – kristelig pedagogisk senter

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk Råd i Norge

Kanvas

Kirkerådet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

KS

Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS)

Landsrådet for norske barn – og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Mangfold i arbeidslivet

Mellomkirkelig råd

Menneskerettighetshuset

Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

NIFU STEP

NOKUT

Norges Forskningsråd

Norges Handicapforbund

Norges Idrettforbund

Norges Kristne Råd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk innvandrerforum

Norsk Kulturskoleråd

Norsk kveners forbund

Norsk Lektorlag

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentunion

Norske kvinners sanitetsforening

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Private grunnskoler som er godkjent etter oppl. § 2-12

Private høgskoler

Redd Barna

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Samnemda for NF og NKF

Sanatan Mandir Sabha

SEFIA, Høgskolen i Oslo

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter for menneskerettigheter, UiO

Senter mot etnisk diskriminering

Skolenes landsforbund

SRY v/Utdanningsdirektoratet

Statens råd for funksjonshemmede

Statlige høgskoler

Statlige videregående skoler

Statstjenestemannsforbundet

Steinerbarnehagene i Norge

Studentenes Landsforbund

Studieforbundene

Trygge barnehager AS

UNIO

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

VOX

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)