Høring - NOU 2007:6 Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen

Bostad-utvalget avga 8. juni 2007 utredningen NOU 2007: 6 (Formål for framtida) til Kunnskapsdepartementet. Utvalget har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen og har fremmet forslag om endringer på disse områdene. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 19. juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Resultat:

Bostad-utvalget avga 8. juni 2007 utredningen NOU 2007: 6 (Formål for framtida) til Kunnskapsdepartementet. Utvalget har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen og har fremmet forslag om endringer på disse områdene. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 19. juni.
(19.06.2007)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste
NOU 2007:6

Høringsbrevet og NOU 2007:6 vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas i departementet. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser fra enkeltpersoner og uttalelser innkommet via eget skjema på departementets nettside vil dog ikke bli publisert. Det samme vil i hovedsak være tilfelle når det gjelder uttalelser fra enkeltskoler og lokale foreninger/organisasjoner.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 46 (2007–2008) og Ot.prp. nr. 47 (2007–2008) 4. april 2008 frem forslag til lov om endringer i henholdsvis opplæringsloven (om formålet med opplæringen) og barnehageloven (om formålet med barnehagen). Lenke til lovproposisjonene finnes nedenfor.