Historisk arkiv

60 millioner kroner til barnehagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Som en del av Barnehageløftet vil Kunnskapsdepartementet fordele nær 60 millioner kroner til blant annet forskning og utviklingsarbeid i barnehagesektoren i 2006.

Pressemelding

Nr.: 28-06
Dato: 27. april

60 millioner kroner til kompetanseløft for barnehagene

Kunnskapsdepartementet vil fordele nær 60 millioner kroner til et kompetanseløft i barnehagesektoren i 2006.
– Som en del av Barnehageløftet øker vi blant annet satsingen på barnehageforskning og utviklingsarbeid. Det har aldri tidligere vært tildelt så mye midler til dette området, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Til høsten vil det bli lagt fram en kompetanseplan for barnehagesektoren. Fokus i 2006 er innføringen av ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver. Midlene fordeles på følgende områder: implementering av rammeplanen for barnehagen, kompetanseutvikling, praksisrettet forskning og utviklingsarbeid.

– Vi ønsker å vie noen grupper barn særlig oppmerksomhet. Det gis midler til opplæring og utviklingstiltak som kan bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, sier Djupedal. Det skal iverksettes lokalt utviklingsarbeid for å bedre tverretatlig samarbeid og kompetanse til beste for barn med nedsatt funksjonsevne eller andre særskilte behov for tilpasset omsorg og opplæring.

– For første gang får barnehagene et praksisrettet forskningsprogram. Det er viktig å styrke kunnskapen om barns liv i barnehagen, sier Djupedal. Det er i år satt av 13 millioner kroner til forskning, som skal fordeles gjennom Norges Forskningsråd. Det er videre satt av 13 millioner kroner til utviklingsarbeid i barnehagene. Midlene skal gå via fylkesmennene og skal komme den enkelte barnehage til gode. Opplæring av styrer og pedagogisk leder knyttet til innføringen av den nye rammeplanen er ett av de prioriterte områdene.

Det skal i tillegg legges til rette for gratis videreutdanningstilbud for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid. Dette tilbudet har tidligere vært et prosjekt ved tre høgskoler, men det legges opp til å gjøre dette nasjonalt fra høsten 2006.

I tillegg vil departementet og fylkesmennene i løpet av 2006 utarbeide veiledningsmateriell og informasjon som vil gjøre barnehagene godt skolert i rammeplanen og barnehageloven.