Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Et felles løft for realfagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Formålet med strategien er å bedre kompetansen i realfag fra barnehage til høyere utdanning og å styrke rekrutteringen tilstudier og yrkesvalg innen realfag. Et skikkelig løft for realfagene for å dekke samfunnets behov kan bare oppnås gjennom et tett og nært samarbeid mellom alle aktuelle parter, der både utdanning og arbeidsliv i fellesskap bidrar til styrket rekruttering og høy kompetanse. Strategien gjelder for perioden 2006-2009. For gjennomføring av strategien utvikles det årlige tiltaksplaner.

Et felles løft for realfagene

Strategi for styrking av realfagene 2006–2009

Strategiplanen Et felles løft for realfagene skal være et redskap for alle som skal være med på å styrke realfagene i Norge. Realfag er et mangesidig felt hvor elementene har mye til felles. Strategien peker ut områder det skal og må satses på. Det er mange som ønsker å være med på å styrke realfagene, og alle må bidra til felles løft og sterkere innsats fra alle aktører for å styrke realfagene i Norge.

Strategien skal sørge for det langsiktige perspektivet. Den er et overordnet dokument som skal vare for hele perioden 2006-2009. Etter dette vil det være behov for en ny vurdering for å se om satsingen skal fortsette og på hvilke områder. Samtidig er det behov for justeringer underveis. Det ivaretas gjennom årlige tiltaksplaner som følger opp hovedmålene og delmålene i strategien og setter strategien ut i praktisk handling. Hvert år lages en tiltaksplan som skal bidra til å realisere delmålene. De årlige tiltaksplanene er en del av den totale strategien.

Realfaglig kompetanse utgjør sentrale deler av grunnlaget for vår velstand. Vi har all grunn til å mene at realfagene vil få en ny og enda større betydning i framtiden. Vi skal bekjempe nye sykdommer og nye trusler. Vi skal gi en voksende verdensbefolkning tilgang på energi. Realfaglig kompetanse er et grunnlag for innovasjon og omstilling, og kreves av arbeidstakere i store deler av næringslivet i Norge. Utviklingen krever at befolkningen har relevant kunnskap og kompetanse som næringslivet har behov for. Realfaglig kompetanse er også en forutsetning for å kunne fungere i et moderne samfunn og delta i et demokrati. Videre bidrar god realfagskunnskap til å forstå mer av verden rundt oss som en kilde til økt oppmerksomhet, forståelse og glede over omgivelsene.

En utfordring i dag er at mange unge ikke ser hvordan eller til hva kunnskap i realfag skal brukes. Betydningen og anvendelsen av realfag må derfor synliggjøres bedre og gjøres mer relevante. Et viktig virkemiddel for å få dette til er god samhandling mellom utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og næringsliv. Ved å bygge bro mellom områdene kan vi øke kunnskap, forståelse og relevans for elevene. Slik kan vi skape et viktig grunnlag for å øke rekrutteringen til realfag på alle nivåer. Ikke minst er det viktig å styrke jenters motivasjon for realfag. Jenter velger i mindre grad høyere utdanning og yrker innenfor disse fagene.

Noen sentrale områder i strategien er:

  • Økt rekruttering og bedre kvalitet i opplæringen i realfag, blant annet gjennom etablering av studentprosjekt for inkludering, rekruttering til realfag og sosialt mangfold.
  • Nasjonal møteplass for realfag i arbeidsliv og utdanning, der Regjeringen vil invitere representanter fra nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, utdanningssektoren og aktuelle frivillige organisasjoner til å delta på en mer systematisk måte i dialogen med utdanningssystemet om realfagskompetanse.
  • På det lokale plan er det også behov for samarbeid og vekselvirkning mellom næringsliv og utdanning, det være seg skole eller høyere utdanning.
  • Økt timetall i matematikk og naturfag i grunnopplæringen
  • Kunnskapsløftet som innføres høsten 2006, bidrar til både klare kunnskapsmål grunnskolen og bedre sammenheng mellom grunnskolen og videregående opplæring.
  • Kompetanseutvikling i realfag for lærere og barnehageansatte. I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet er det avsatt betydelige midler, der matematikk og naturfag er prioriterte fag. Departementet har tildelt 50 mill kr i kompetansemidler for barnehageansatte med føringer for særskilt satsing på det nye området Antall, rom og form.
  • Utviklingsprogram for gode lærings- og arbeidsmåter i realfagene, som vil inkludere praktiske arbeidsmåter og bruk av IKT.

Det er opprettet tre nasjonale sentre for å styrke opplæring i og rekruttering til realfag. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen koordinerer arbeidet med å utvikle forskningsbaserte arbeidsmåter og eksempler på materiell. Senteret bidrar til god progresjon og sammenheng i hele utdanningsløpet og bidrar til informasjons- og erfaringsspredning.

Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet om rekruttering til realfag (RENATE) skal ivareta kontakten mellom utdanningssektor og arbeidsliv på sentralt og regionalt nivå og sikre rekrutteringen til studier i realfag og øke kvinneandelen.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal utvikle og forbedre innhold og metode i opplæringen naturfag gjennom forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter. Senteret skal også bidra til å styrke kompetansen i og motivasjonen for naturfag hos elever og lærere og bidra til informasjons- og erfaringsspredning.


Strategiplan 2006–2009 og tiltaksplan for 2006 kan lastes ned i pdf-format. Strategiplanen er tilgjengelig både i norsk og engelsk versjon.

Last ned strategien her (norsk)

Last ned strategien her (engelsk)

Last ned tiltaksplanen her


For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Til toppen