Historisk arkiv

Evalueringsrapport om norsk som andrespråk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ny rapport støtter regjeringens ønsker om å endre norskopplæringen for minoritetsspråklige elever.

Evalueringsrapport om praktisering av norsk som andrespråk

Ny rapport støtter regjeringens ønsker om å endre norskopplæringen for minoritetsspråklige elever.

Kommunene mangler i stor grad systemer for å måle resultatene av opplæringen i norsk som andrespråk. Det er derfor vanskelig å finne ut av hva som faktisk fungerer og gir elevene et godt læringsutbytte. Det er hovedkonklusjonen i rapporten fra Rambøll Management, som har evaluert praktiseringen av læreplanen i norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen.

Rambølls undersøkelse omfatter alle landets kommuner med elever som får opplæring i særskilt norsk. Evalueringen viser at det er stor variasjon i praktiseringen av enkeltvedtak og at mangel på standardiserte kartleggingsprosedyrer og kartleggingsverktøy gjør at grunnskolene benytter ulike metoder. Skolene i seks utvalgte casekommuner vurderer at om lag halvparten av elevene som får særskilt norsk, får det gjennom hele skoleløpet.

- Undersøkelsen bekrefter at vi tar et riktig grep ved å endre den grunnleggende norskopplæringen. Det er viktig å sikre minoritetsspråklige elever best mulig opplæring i norsk, som er hovednøkkelen til videre utdanning og yrkesdeltakelse, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Som et tiltak for å styrke norskopplæringen for minoritetsspråklige elever, har Utdanningsdirektoratet hatt på høring et forslag om en nivåbasert læreplan. Statsråden understreker at læreplanen i grunnleggende norsk, som vil bli fastsatt før skolestart 2007, vil medvirke til bedre integrering ved at elever som vil ha best utbytte av vanlig undervisning, ikke får særskilt norskundervisning lenger enn nødvendig. Det vil også bli utviklet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Dette vil sikre en mer helhetlig praktisering av retten til særskilt norskopplæring.

Les rapporten om evaluering av norsk som andrespråk her