Historisk arkiv

Godkjenning og godskriving av høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til dagens system for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge.

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til dagens system for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge.

Godkjenning og godskriving av høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til dagens system for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget skal blant annet foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget skal spesielt vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Utvalget skal ledes av Knut Brautaset fra Høgskolen i Agder. Brautaset er også styreleder for Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

Medlemmer av utvalget
Leder: Knut Brautaset, Høgskolen i Agder

Medlemmer:
Kaja Schiøtz, Universitetet i Oslo
Gry Eva Alterskjær, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Guri Bakken, Universitets- og høgskolerådet
Rolf Lofstad, NOKUT
Rita Kumar, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Heidi Vedeld, Aetat
Joh Jean-Jacques Ekollo, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Rasmus Myklebust, ANSA
Katrine Elida Aaland, Studentenes Landsforbund

Utvalgets mandat
Utvalget skal:

-
 • Gi en beskrivelse av det samlede systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge – herunder både godkjenning/godskriving av høyere utdanning fra utenlandske institusjoner og godkjenning/godskriving av utdanning mellom norske institusjoner.
 • -
 • Foreslå særskilte tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Tiltakene skal danne grunnlag for en nasjonal handlingsplan for å forbedre prosessene knyttet til godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner fra høyere utdanning i tråd med Norges forpliktelser i Bolognaprosessen.
 • -
 • Vurdere dagens myndighetsfordeling mellom NOKUT og universitetene og høyskolene.
 • -
 • Vurdere behov for og eventuelt foreslå endringer i lov om universiteter og høyskoler med sikte på å få et lettfattelig og oversiktlig regelverk.
 • -
 • Spesielt vurdere behov for endringer med hensyn til innvandreres muligheter for å få en tilfredsstillende godkjenning og dokumentasjon av sin kompetanse i forhold til norsk høyere utdanning og overfor norske arbeidsgivere.
 • -
 • Vurdere og eventuelt foreslå tiltak knyttet til den såkalte GSU-listens funksjon og hensiktsmessighet som faglig grunnlag for opptak til høyere utdanning og ved godkjenning/godskriving av utenlandsk utdanning.
 • -
 • Ta hensyn til de forpliktelser Norge har etter konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakovensjonen).
 • Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes i henhold til utredningsinstruksens krav.

Utvalget avga sin utredning til Kunnskapsdepartementet 24.01.07 . Se pressemelding