Historisk arkiv

Nye lov- og forskriftsbestemmelser fra 1. august 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Endringene omfatter blant annet lovfestet plikt til tidlig innsats, økt fysisk aktivitet, organisering av elevene i grupper, årlig rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæringen og andre saker.

Lovendringene omfatter:

  • lovfestet plikt til tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn (opplæringslova) Lovendringene som gjelder privatskolelova trer i kraft 1. august 2011.
  • endring i reglene om organisering av elevene i grupper (opplæringslova og privatskolelova)
  • plikt for skoleeiere til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen (opplæringslova og privatskolelova)  
  • presisering av retten minoritetsspråklige elever har til utvidet tid i videregående opplæring (opplæringslova)
  • presisering av plikten til å kartlegge ferdighetene minoritetsspråklige elever har i norsk (opplæringslova og privatskolelova)
  • presisering av plikten til foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring (opplæringslova)
  • lovfeste hjemmel for forskrifter om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen (opplæringslova og privatskolelova)
  • endring i reglene som gjelder private skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede (privatskolelova)
  • lovfeste rett til refusjon for utgifter som er knyttet til opplæring i helseinstitusjoner (opplæringslova)

Departementet viser til rundskriv F-12-09 Informasjon om endringer i opplæringslova og privatskolelova

Forskriftsendringene omfatter:

Nye forskrifter om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen.
Departementet har med virkning fra 1. august 2009 fastsatt nye forskrifter til opplæringslova og privatskolelova om at elever på 5.-7. årstrinn skal ha jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Se mer på lovdata. 

Forskriftsendringer om individuell vurdering
Departementet har med virkning fra 1. august 2009 fastsatt nye forskrifter til opplæringslova og privatskolelova om individuell vurdering i grunnopplæringen. Det vises til Utdanningsdirektoratets orientering om forskriftsendringene på direktoratets nettsider www.utdanningsdirektoratet.no