Historisk arkiv

Nye regler for fravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil skjerpe kravene til fraværsføring på vitnemål. Antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager per år og det blir strengere krav til dokumentasjon.

- Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall fra skolen. Sykdomsfravær og uføretrygd senere i livet forekommer også oftere hos personer med frafall på skolen enn hos andre. Tydelige regler for hva som er akseptabel fraværsgrunn fra skolen er derfor viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

I dag skal alt fravær på 8.-10. trinn og i videregående føres på vitnemålet. Dersom fraværet skyldes noen nærmere bestemte forhold, som for eksempel helsegrunner eller politisk arbeid, og kan dokumenteres, kan inntil 14 skoledager pr år likevel strykes av vitnemålet.  

Regjeringen går nå inn for at antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager pr år. I tillegg foreslås det strengere krav til dokumentasjon.

Alt fravær som skal strykes av vitnemålet må dokumenteres av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. For sykdomsfravær betyr dette et krav om legeerklæring.  For fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan strykes fra vitnemålet. Det er også bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes.

Det blir ikke gjort noen endringer i hvilke årsaker som kan begrunne at fravær kan strykes fra vitnemålet. Som tidligere i videregående opplæring, er det helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå som er aktuelle.

Regjeringen vil ikke legge hindre for elevenes deltakelse i for eksempel internasjonalt eller politisk arbeid. For andre årsaker enn helse- og velferdsgrunner vil det derfor stadig være slik at alle fraværsdager inntil 10 dager pr. år kan strykes fra vitnemålet.

Forslagene til regelverksendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren og er planlagt å tre i kraft kommende skoleår.