Historisk arkiv

Gjennomgang av lærerutdanninger for 8.-13. trinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Grunnskolelærerutdanningen var ny høsten 2010. Nå starter Kunnskapsdepartementet arbeidet med å gå gjennom de øvrige lærerutdanningene. Fra og med høsten 2013 vil opptak til disse utdanningene skje etter nye regelverk.

Grunnskolelærerutdanningen var ny høsten 2010. Nå starter Kunnskapsdepartementet arbeidet med å gå gjennom de øvrige lærerutdanningene. Fra og med høsten 2013 vil opptak til disse utdanningene skje etter nye regelverk.  

- Vi har høye ambisjoner for alle lærerutdanningene. Høy kvalitet og nærhet til både forskning og praksis skal prege alle utdanningene, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.  

Arbeidet omfatter følgende utdanninger:

 • 1-årig praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • 5-årig integrert lektorutdanning og 4-årig integrert adjunktutdanning
 • 3-årige faglærerutdanninger
 • 3-årig yrkesfaglærerutdanning  

Målet er at utdanningene skal være integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte og av høy kvalitet. Tettere kobling mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis er viktig for å heve kvaliteten i alle utdanningene. 

Styringsgruppen for arbeidet hadde sitt første møte 2. mars. 

- Lærerutdanningene for ungdomstrinn og videregående opplæring skal gi lærerne den kompetansen de trenger for å lykkes når de skal møte skolens og elevenes behov, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun innledet på styringsgruppens møte. 

Mandat for styringsgruppen:

 • Vurdere behovet for reform innenfor hver av utdanningene
 • Påse at nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk blir bygget inn i rammeplanverket
 • Styre arbeidet i rammeplanutvalgene overordnet; ved å utpeke medlemmer og utforme mandater for hver av gruppene
 • Fastsette sekretariatsmodell for rammeplanutvalgene
 • Vurdere effekten av eventuelle innskjerpede opptakskrav og legge skolens kompetansebehov til grunn for sin tilrådning
 • Ivareta koordineringsansvaret og sikre at arbeidet følges opp i tråd med vedtatte planer 

Styringsgruppens medlemmer:

·         Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (leder)

·         Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Vestfold

·         John Arve Eide, rektor ved Jessheim videregående skole 

·         Sidsel Øiestad Grande, dekan ved Høgskolen i Akershus

·         Inger-Åshild By, prorektor ved Norges Idrettshøgskole

·         Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (Nasjonalt råd for lærerutdanningene)
          og dekan ved Høgskolen i Oslo

·         Ane Krogsæter Aarre, Norsk studentorganisasjon
          og student ved Universitetet i Oslo

·         Milena Adam , Utdanningsforbundet

·         Jorun Sandsmark, KS

·         Hans-Kristian Hernes, prodekan ved fakultetet for humaniora,
          samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø 

Rammeplanutvalg:

Under styringsgruppen skal det settes ned tre ulike rammeplanutvalg med følgende inndeling:

 • 1-årig PPU for allmennfag, 5-årig integrert (lektor) og 4-årig integrert (adjunkt) lærerutdanning
 • 3-årige faglærerutdanninger i

                    o   formgiving kunst og håndverk

                    o   musikk, dans og drama

                    o   kroppsøving og idrettsfag

 • Yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag