Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lovendringen i opplæringsloven som trer i kraft 1. august 2012 klargjør at skolen kan tilby innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever

Nyankomne minoritetsspråklige elever skal kunne gå i særskilt organiserte innføringstilbud og skoleeier skal ha mulighet til å organisere et slikt tilbud for elever i egne grupper, klasser eller skoler. Formålet med slike innføringstilbud er å lære eleven tilstrekkelig norsk til å kunne få utbytte av ordinær opplæring.

- Regjeringen er opptatt av at nyankomne minoritetsspråklige elever får et best mulig opplæringstilbud, slik at de så raskt som mulig kan delta i ordinær opplæring. Lovfesting av muligheten til å tilby innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring er et av flere grep i arbeidet med å sikre god opplæring for elever som kommer til Norge under veis i skoleløpet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Tilbudet skal gis den enkelte elev der dette ansees å være til det beste for eleven og der eleven og de foresatte ønsker det. Det skal også være tidsbegrenset – maksimalt 2 år til sammen, men slik at vedtak kan fattes for 1 år av gangen. Denne tidsgrensen er satt for at elevene kan få være i innføringstilbudet så lenge de trenger det, samtidig som de av hensyn til inkludering i fellesskolen og integrering generelt ikke blir lenger enn det som er nødvendig

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en midlertidig veileder for skoleeiere.Veilederen beskriver det relevante regelverket, og muligheter og begrensninger for den skoleeieren som ønsker å tilby innføringstilbud. I løpet av høsten 2012 vil det lages en eksempelsamling for skoleledere og lærere. Eksempelsamlingen vil gi konkrete råd om hvordan opplæringen kan organiseres.

Mer informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet