Historisk arkiv

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Bergen blir vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Høgskolen i Bergen blir vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse,  fysisk aktivitet, ernæring og læring, og bidra til å styrke dette arbeidet i barnehager og skoler. 

- Skal vi gjøre noe for å forebygge helseproblemer og helseforskjeller må vi starte med barna der barna er. I skoler og barnehager når vi alle barn, derfor ønsker vi å heve kompetansen om fysisk aktivitet og kosthold i skoler og barnehager. Det er en investering i barnas framtid, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. 

- Barnehage og skole er viktige arenaer for å fremme barns helse. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal bidra til at barn og unge får fysisk aktivitet og et sunt kosthold.  Senteret skal støtte opp om skolenes og barnehagenes arbeid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Senteret skal ha en landsdekkende funksjon og skal blant annet:

  • synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet. 
  • sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag
  • være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring. Kartlegging viser at det er utfordringer når det gjelder kompetansen hos de som underviser i disse fagene.
  • drive formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis.

Høgskolen i Bergen vant frem i konkurranse med fem andre høgskole- og universitetsmiljøer. Høgskolen i Bergen har selv en bred forsknings- og utdanningsportefølje og et robust fagmiljø, i tillegg vil de samarbeide tett med Universitetet i Bergen og Helse Bergen om det nye senteret. De har også inngått seks samarbeidsavtaler for å styrke og komplettere eget forsknings- og fagmiljø og legge til rette for landsdekkende virksomhet.

Det er i dag ni nasjonale sentre på ulike satsingsområder som har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Sentrene er lagt til ulike universitets- og høgskolemiljøer. Dette er det første nasjonale senteret som blir lagt til Bergen.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om senteret som er en oppfølging av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar og Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage.