Historisk arkiv

Pressemelding fra Tronutvalget:

Bred enighet om studieforbundenes framtidige oppgaver og roller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utvalget som har gjennomgått studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet, har kommet fram til enighet om nye mål og modeller for styring, organisering og finansiering.


- Det mest banebrytende vi foreslår er nok en ny lov som regulerer en mer samlet sektor for frivillig og fortjenestefri opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet, og et styrket regionalt ansvar for denne type læring, sier Audun Tron.  

Kunnskapsminister Øystein Djupedal mottok utredningen på vegne av departementet. Han påpekte at studieorganisasjonene under den forrige regjeringen fra 2001 til 2005 fikk sine vilkår betydelig forringet, og at dette var en viktig begrunnelse da han nedsatte utvalget i 2006.
- Utvalget har vært bredt sammensatt, med deltakere fra ulikt politisk ståsted og ulike organisasjoner. Jeg er derfor veldig glad for at utvalget likevel leverer en enstemmig innstilling. Det gjør at de konkrete forslagene som fremmes står mye sterkere når prosessen nå skal føres videre på politisk nivå, sier Djupedal.

Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 27. oktober 2006 og har vært ledet av fylkesordfører i Oppland, Audun Tron. Utvalget har vært bredt sammensatt med personer fra alle deler av landet, fra by og bygd og med ulik faglig og politisk tilknytning.
- Jeg er derfor glad for at utvalget har klart å komme fram til enstemmige forslag til mål, styring, organisering og finansiering, sier Audun Tron.

Utvalget mener at studieforbund er en av flere opplæringsaktører som bidrar til å nå mål i arbeids- og samfunnslivet sentralt, regionalt og lokalt. Deres viktigste fortrinn er å være en åpen og tilgjengelig arena for læring. Studieforbundenes mulighet til å spille en aktiv og synlig rolle på flere samfunnsområder handler langt på vei om bedre samarbeid med offentlige aktører, både ved at de slippes til, og ved at de selv griper mulighetene. For at studieforbundene fortsatt skal kunne spille en viktig rolle tilpasset framtidens utfordringer, mener utvalget det er nødvendig med nye vinklinger og grep for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar.  

Utvalget mener: 

  • Opplæring i frivillig sektor er et nødvendig supplement til formell opplæring for voksne og bør gis høyere status.  
  • Fylkeskommunens ansvar for å tilrettelegge voksnes læring må omfatte mer enn å ivareta retten til videregående opplæring. Det er fornuftig å samle ansvaret for all grunnopplæring for voksne hos fylkeskommunen, og bestemmelsene om voksnes rett til opplæring bør orienteres sterkere mot voksnes behov. 
  • Det er viktig at fylkeskommunen, med ansvar for regional kompetanseutvikling, har økt samhandling med studieforbundene for å nå samfunnsmål regionalt og lokalt. 
  • Fylkeskommunen, med et helhetlig ansvar for tilrettelegging av voksnes læring, bør inngå gjensidig og forpliktende samarbeid med studieforbundene gjennom partnerskapsavtaler. 
  • For å ivareta voksnes behov for rettighetsbasert grunnopplæring vil studieforbund være en alternativ og supplerende  tilbyder. Det bør innføres et system for kvalifisering av opplæringstilbud.