Historisk arkiv

Aasland varsler ny forskningsmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Avstanden til 3-prosentmålet har de siste årene preget den forskningspolitiske debatten i Norge. Jeg ser behov for også å formulere mer konkrete og realistiske mål og legge fram strategier og tiltak som peker framover, sier forskningssminister Tora Aasland.

Illustrasjonsbilde_Samfoto

Regjeringen vil  legge frem en stortingsmelding om forskning i løpet av 2009.
– Avstanden til 3-prosentmålet har de siste årene preget den forskningspolitiske debatten i Norge. Jeg ser behov for også å formulere mer konkrete og realistiske mål og legge fram strategier og tiltak som peker framover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- Jeg ser behov for helhetlig framstilling av kvalitet og rammevilkår på forskningsområdet, understreker statsråd Aasland. Meldingen vil derfor presentere status og drøfte mål for regjeringens samlede forskningspolitikk. Meldingen vil omhandle forskningskvalitet og bedre ressursutnyttelse for den offentlige innsatsen. 

Siden 2005 har Norge hatt en positiv utvikling både i offentlig og privat FoU-innsats. Men i samme periode har BNP-veksten vært så høy at Norge har stagnert med hensyn til FoU-innsats som andel av BNP. Nye tall viser at EU-landene heller ikke har lykkes i å nærme seg 3-prosentmålet..

- Det er avgjørende at vi har ambisiøse mål for norsk forskning. Forskning er avgjørende for at Norge skal være et kunnskapsbasert og innovativt samfunn. Både kultur, næring og velferd er avhengig av ny forskning og av anvendelse av forskningens resultater, sier Aasland.

Stortingsmeldingen i 2009 vil omfatte kvalitet og vilkår både i forhold til rekruttering og utstyr, sier statsråden.

Stortingsmeldingen vil også drøfte:

  • Hvordan offentlig forskningsinnsats kan innrettes for å bidra til mer verdiskaping, økt velferd og til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer. Likeledes vil den inneholde vurderinger om hvordan de nasjonale prioriteringene blir fulgt opp, og om utvikling i det internasjonale samarbeidet.
  • Oppfølging av Stjernøutvalgets anbefalinger om utvikling av forskningen  i universitets- og høyskolesektoren.
  • Hvordan sikre god formidling og bruk av resultater.

- I meldingsarbeidet vil jeg samrå meg med Regjeringens forskningsutvalg,  Norges forskningsråd og andre relevante aktører, presiserer forskningsminister Tora Aasland. - At investering i forskning og utdanning er den beste pengebruken for å få til en god samfunnsutvikling, reflekteres dessverre ikke i tilstrekkelig grad i den offentlige debatten. Jeg står hver dag på for å bedre forskningens kår, men mange miljøer må samarbeide skal vi kjempe for å gi kunnskapspolitikken den plass den fortjener.