Historisk arkiv

Avtaler om samarbeid med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og representanter for Den russiske føderasjon har i dag signert avtaler om samarbeid innen høyere utdanning og meteorologi.

Kunnskapsdepartementet og representanter for Den russiske føderasjon har i dag signert avtaler om samarbeid innen høyere utdanning og meteorologi. 

Avtalene er ferdigstilt i forbindelse med Russlands president Dmitrij Medvedevs statsbesøk i Norge. – Vi har felles utfordringer og interesser når det gjelder høyere utdanning og kunnskapsutvikling, særlig innenfor nordområdene når det gjelder energi- og miljøfag, marine fag, og også innenfor samfunnsfag og språk, sa statsråd Tora Aasland i forbindelse med signeringen.

Det eksisterer allerede et bredt samarbeid mellom norske og russiske institusjoner. Fra norsk side er det allerede på plass flere virkemidler for økt samarbeid om høyere utdanning, blant annet gjennom kvoteordningen for studenter og spesielle nordområdestipender. Russiske studenter utgjør nå den nest største gruppen av utenlandsstudenter (etter Tyskland) ved norske institusjoner.

Formålet med samarbeidet om meteorologi er å bedre værvarslingen for Barentshavet og tilliggende områder, noe som blant annet er viktig for å styrke nærings- og handelssamarbeidet i nord. Samarbeidet innebærer utveksling av forskningsressurser, eksperter og meteorologisk informasjon.
– Meteorologisk informasjon om nordområdene er helt avgjørende for å forstå den globale klimautviklingen. Denne samarbeidsavtalen er derfor også et bidrag fra de to landene til håndteringen av vår kanskje største utfordring i årene fremover, sa Aasland.

Avtalen om høyere utdanning ble signert av henholdsvis forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og statssekretær/viseminister Y. P. Sentyurin i Utdannings- og vitenskapsdepartementet. Fra russisk side ble avtalen om meteorologi signert av minister for naturressurser og økologi, Y. P. Trutnev.