Historisk arkiv

Mer praktisk og variert ungdomsskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lærernes faglige kompetanse skal styrkes og valgfagene komme inn på timeplanen. 66,8 millioner kroner går til innføring av valgfag. Lærere på ungdomstrinnet vil få tilbud om etterutdanning med spesiell vekt på klasseledelse, lese- og regneopplæring. Grunnopplæringen totalt styrkes med 152 millioner kroner.

- En mer variert og motiverende ungdomsskole vil virke positivt inn på unges evne og vilje til å gjennomføre videregående opplæring. Praktiske og mer yrkesrelaterte valgfag vil gi elevene mulighet til å utvikle flere ferdigheter enn i de tradisjonelle skolefagene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Neste års 8. klassinger blir det første kullet som får valgfag siden 1997. Det skal utarbeides nasjonale fagplaner for 12 - 15 nye fag. Åtte av disse er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i høst.

Det legges vekt på at det skal arbeides praktisk i disse fagene og at de skal gi varierte utfordringer. Fagene spenner fra sceneproduksjon og design til informasjonsarbeid, teknologi og entreprenørskap.

Fra skolestart 2013 og 2014 skal tilbudet gjelde også for 9. og 10. trinn.

De totale kostnadene anslås til i overkant av 470 millioner kroner.

Valgfagene vil ha et nasjonalt bestemt innhold, men det skal gis rom for stor variasjon i tema og arbeidsmetoder for den enkelte skole.

Ungdomstrinnsmeldingen som ble lagt fram i april i år peker på lærerens evne til å lede klassen og ta i bruk varierte og engasjerende undervisningsformer som utslagsgivende for elevenes motivasjon og faglige utvikling.

2012-budsjettet følger opp med en omfattende satsning på etter- og videreutdanning i grunnopplæringen, 400 millioner kroner totalt.

- Neste års budsjett er også et håndslag til lærerne som får omfattende støtte til faglig og pedagogisk utvikling. Sammen med de nye valgfagene vil dette gi en nødvendig fornyelse av ungdomstrinnet, sier statsråden.

Ny-GIV er regjeringens satsning for økt gjennomføring i videregående opplæring. Satsningen gir allerede gode resultater. En stor del av disse tiltakene rettes inn mot ungdomstrinnet da disse årene er spesielt utslagsgivende for hvorvidt elevene senere klarer å gjennomføre et videregående opplæringsløp.

 I 2012 vil departementet styrke antallet kommunale prosjektledere og øke omfanget av kompetanseutviklingstiltak for lærere som inngår i  Ny GIV-satsningen.

Departementet vil også styrke innsatsen mot mobbing gjennom å legge til rette for et godt og inkluderende skolemiljø.

Barneombudet vil få styrket sine ressurser med 2,5 millioner kroner slik at ombudet også kan arbeide med saker som gjelder elevers skolemiljø. Tiltaket er en del av en utredning knyttet til mobbing, og et eventuelt behov for en ordning med elevombud.

Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med  å følge opp  andre deler av utredningen. Departementet vil også videreutvikle satsningen "Bedre læringsmiljø" og "Manifest mot mobbing" med sine årlige kampanjer.

I 2009 innførte regjeringen en åtteårig ordning med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg, med en investeringsramme på 15 milliarder kroner.

I 2012 ønsker man å fase inn ytterligere 2 milliarder kroner av rammen. Fra innføringen av ordningen til og med 2012 er 9 milliarder kroner av investeringsrammen faset inn. Ordningen blir forvaltet av Husbanken.

  • Lenke til Kunnskapsdepartementets budsjettsider
  •