Historisk arkiv

Sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus skal fusjoneres til én høyskole fra 1. august 2011.

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus skal fusjoneres til én høyskole fra 1. august 2011. Den nye institusjonen får navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.


-Den nye sammenslåtte høyskolen vil få en sentral posisjon i utviklingene av profesjonsutdanningene, som innenfor helsefag og lærerutdanning. Vi trenger sterkere fagmiljø som kan bidra til å utvikle kvaliteten både i utdanning og forskning. Jeg har tro på at høyskolen vil lykkes med dette, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Den fusjonerte høyskolen blir landets største med om lag 16 000 studenter. Beslutningen om fusjon er truffet på grunnlag av søknad fra de to høyskolene, og er i tråd med regjeringens målsetting om mer samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren. Bak fusjonssøknaden ligger et omfattende arbeid over lang tid, med høyskolenes intensjonsavtale i 2008 som en viktig milepæl. Søknaden ble sendt etter endelige styrevedtak i desember 2010.

-Framtiden for den norske velferdsmodellen avhenger i stor grad om vi klarer å utdanne nok folk med riktig utdannelse. Det er helt avgjørende at vi lykkes. Høyskolen blir viktig i dette arbeidet. Den må være en sterk regional aktør og utvikle samarbeidet med samfunns- og næringsliv videre, sier Aasland.

Visjonen til den nye høyskolen er å bli et kraftsenter for kompetanse og nyskaping. Den ønsker gjennom et bredere og mer komplett utdanningstilbud å heve kvaliteten i utdanningen, øke forskerinnsatsen og bidra til at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft.