Historisk arkiv

OECD-undersøkelse sammenlikner gjennomføring i videregående opplæring:

Store frafallsutfordringer i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På norsk initiativ publiserer OECD for første gang tall som gjør det mulig å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring i ulike land. Tallene viser at Norge ligger under gjennomsnittet for de 19 landene som har levert statistikk.

 

På norsk initiativ publiserer OECD for første gang tall som gjør det mulig å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring i ulike land. Det skjer gjennom den årlige undersøkelsen Education at a Glance, og tallene viser at Norge ligger under gjennomsnittet for de 19 landene som har levert statistikk. Det er særlig på yrkesfaglige programmer Norge har store utfordringer.

Gjennomsnittet av landene som deltar i undersøkelsen har en grad av fullføring som ligger ti prosentpoeng over Norge. På tross av de svake gjennomføringstallene for yrkesfag klarer Norge likevel å produsere relativt mange kandidater med fagbrev hvert år. Dette skyldes at voksne i Norge har gode muligheter til å fullføre videregående opplæring, ikke minst gjennom praksiskandidatordningen. 

Det er norske myndigheter som har tatt initiativ til at Education at a Glance også må sammenlikne tall over gjennomføring i videregående opplæring. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ser undersøkelsen som en bekreftelse på at regjeringens omfattende satsning på dette området er helt nødvendig:

- Kampen mot frafall i videregående opplæring en av mine hovedsaker, ikke minst gjennom Ny Giv-prosjektet. Vi kommer i åra framover til å sette inn enda mer ressurser for å få flere til å fullføre, sier Halvorsen.

Hun legger til at det er avgjørende for norsk arbeidsliv at flere fullfører yrkesutdanningen:

- Innen flere sektorer vil det bli mangel på kvalifisert arbeidskraft om ikke gjennomføringen blir bedre. Dette handler om å gjøre yrkesopplæringen mer praktisk og relevant, og vi har tatt flere konkrete grep det siste året for å oppnå dette. Vi må også lykkes i å skaffe flere lærlingplasser, det gjelder både i privat og offentlig sektor sier Kristin Halvorsen.

Education at a Glance viser at det i Norge er 57 prosent på videregående nivå som gjennomfører opplæringen på normert tid, og at dette øker til 71 prosent to år etter normert tid. Flere OECD-land klarer å få godt over 80 prosent gjennom videregående opplæring to år etter normert tid.  Norge ligger nær landgjennomsnittet for gjennomføring på studiespesialiserende programmer, men betydelig under for yrkesfagene.

Education at a Glance har også målt ungdommens grad av politisk deltakelse. Her viser tallene at ungdomsskoleelever som skårer høyt på tester om demokrati og samfunn, er mer interesserte i å sette seg inn partiprogrammer og i å bruke stemmeretten i fremtiden enn andre ungdommer.  Undersøkelsen viser videre at det blant voksne er det store forskjeller i valgdeltakelse avhengig av deres utdanningsnivå. Høyt utdannede har betydelig høyere valgdeltakelse enn grunnskoleutdannede i Norge.

Education at a Glance viser at rekrutteringen til høyere utdanning i Norge nå øker, etter å ha stagnert i mange år.

- Vi har sett at stadig flere land går forbi oss i utdanningsnivå de senere årene. Det er derfor viktig og gledelig at interessen for høyere utdanning har tatt seg opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Tallene i Education at a Glance 2011 kommer hovedsakelig fra skoleåret 2008-2009 og fanger dermed ikke opp den økte studentveksten i forbindelse med finanskrisen. Fra og med opptaket høsten 2009 til og med denne høstens opptak har antallet plasser som tilbys økt med over 12 000.