Historisk arkiv

God praksis: Ni gode råd for bedre arbeid mot mobbing i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

"Hva kjennetegner god praksis i arbeidet mot mobbing?" Dette var tema for God praksis-konferansen 18. januar 2011.

 1. Skoleledere og lærere må ta ansvaret for å stoppe mobbingen
  Skoleledere, lærere og andre voksne i skolen må være tydelige på at det er de som har ansvaret for at mobbing ikke foregår på deres skole. De må tydelig vise at mobbing ikke aksepteres. 
 2. Elever som forteller om mobbing skal bli tatt på alvor
  Det eleven forteller skal møtes med en holdning som er preget av tillit. Skolen må sørge for at elevene opplever at det de forteller om blir trodd og fulgt opp.
 3. Skolen må møte foreldre/foresatte med tillit og respekt
  Skolens ledelse og den enkelte lærer må møte foreldre/foresatte til elever som opplever mobbing med tillit og forståelse. Skoleledelsen må gå foran og bidra til at samtaler mellom den enkelte lærer og foreldre/foresatte blir konstruktive og at foreldrene føler at det de tar opp blir tatt på alvor.
 4. De voksne må gripe inn med en gang mobbing oppdages
  Når mobbing avdekkes, må skoleledelsen, lærerne og de andre voksne straks gripe inn og sette i verk tiltak som er tjenelige i den aktuelle situasjonen. 
 5. Arbeid med et godt læringsmiljø forebygger mobbing
  Arbeidet med å skape et godt læringsmiljø på skolen er samtidig et arbeid for å forebygge mobbing. Tydelige forventninger, gode relasjoner mellom lærer og elev og elevene i mellom bidrar til et læringsmiljø med mindre forekomst av mobbing. Skolene må ha en plan for hvordan elevenes rettigheter i opplæringsloven kap. 9a skal oppfylles.
 6. Skolen skal ha et systematisk og langsiktig arbeid mot mobbing
  I tillegg til arbeidet for et godt og inkluderende læringsmiljø, skal skolen ha et godt og systematisk arbeid mot mobbing. Skolen skal ha kompetanse både på forebygging av mobbing og ha en plan for hva som skal gjøres dersom mobbing skulle forekomme. 
 7. Skolens arbeid mot mobbing skal være kunnskapsbasert
  Tiltakene skolen setter inn skal være kunnskapsbaserte. Dette er et felt der det er spesielt viktig at de tiltakene som settes inn, har dokumentert effekt i praksis. 
 8. Det skal være synlig tilstedeværelse av voksne på alle skolens arenaer
  Voksnes tilstedeværelse og et godt og systematisk opplegg for inspeksjon har dokumentert effekt mot mobbing. 
 9. God klasseledelse begrenser mobbing
  Lærere som møter elvene både med faglige krav og omsorg og som er tydelige på sitt ansvar som voksne, bidrar til en skolekultur med lite mobbing.