Historisk arkiv

Fortsatt forbud mot politisk TV-reklame i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen anker ikke dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, men det vil fortsatt være forbudt med politisk TV-reklame i Norge.

- Vi har kommet fram til en løsning hvor også de små partiene får redaksjonell dekning i valgsendingene. Det gjøres ved at NRK-plakaten endres slik at dette blir ivaretatt. Vi mener dette tilfredsstiller kravet fra EMD om at små partier skal slippe til i valgkampen uten at vi må åpne opp for tv-reklame, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

EMD begrunner sin kjennelse i TV Vestsaken med at TV-reklame er den eneste måten et parti som pensjonistpartiet kan slippe til i fjernsyn på. I dommen heter det:  “In contrast to the major political parties, which were given a large amount of attention in the edited television coverage, the Pensioners Party was hardly mentioned. Therefore, paid advertising on television became the only way for the Pensioners Party to get its message across to the public through that type of medium.”

Politisk reklame er regulert på ulike måter i landene som har tiltrådt EMK. I TV Vest-dommen går EMD etter regjeringens syn for langt i retning av å legge føringer for hvilke rammer det enkelte land skal sette for den politiske debatten i forbindelse med valg.

Regjeringen har likevel valgt ikke å anke saken inn for EMDs storkammer. Dette fordi dommen ikke er til hinder for at kringkastingslovens forbud mot reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn opprettholdes, forutsatt at det gjennomføres tiltak som også gir mindre partier tilgang til fjernsynsmediet.

Endring i NRK-plakaten
Plakatens punkt 1 b) har i dag følgende ordlyd:

"NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser."

Departementet legger opp til at dette punktet får følgende tillegg:

NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

Gjeldende NRK-plakat (pr. mars 2009) i pdf-format

Bakgrunn
TV Vest sendte ved lokalvalget i 2003 reklameinnslag for Pensjonistpartiet i Rogaland i strid med § 3-1 tredje ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting m.m. (kringkastingsloven). Daværende Statens medieforvaltning ila kanalen et gebyr.

TV Vest gikk til søksmål mot staten som ble frikjent i Oslo Tingrett, og senere i Høyesterett som med fire mot en stemme konkluderte med at Statens medieforvaltnings vedtak var forenlig både med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. TV Vest brakte deretter saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg.

EMD konkluderte i dom av 11. desember 2008 med at forbudet mot at Pensjonistpartiet fikk kjøpe politisk reklame var et brudd på artikkel 10 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det grunnleggende premisset for dommen var at for enkelte partier kan politisk reklame være den eneste muligheten til å få TV-dekning. Domstolen uttalte samtidig at det finnes mange legitime begrunnelser for å regulere rammene for politisk reklame. Dommen nødvendiggjør følgelig ikke at Norge må oppheve dagens forbud mot politisk reklame i fjernsyn. Dommen vil imidlertid legge visse føringer på hvilke ytre rammer som bør settes for den politiske debatten i valgperioder i Norge.

EMD-dommen (pdf-format)