Historisk arkiv

Kommunal- og regionaldepartementet

Husk å sikre bassenget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Selv om det har vært nedgang i drukningsulykker i basseng, brønn og dam de siste årene, skjer fortsatt slike ulykker. Eier eller leier du anlegg som er mer enn 20 cm dypt, kan du være ansvarlig for å sikre det slik at ingen faller uti.

Selv om det har vært nedgang i drukningsulykker i basseng, brønn og dam de siste årene, skjer fortsatt slike ulykker. Eier eller leier du anlegg som er mer enn 20 cm dypt, kan du være ansvarlig for å sikre det slik at ingen faller uti. 

I perioden 1976-80 druknet 26 barn i brønn, grøft, dam og privat basseng. I perioden 1998-2010 druknet 9 barn i brønn og dam. Flere departementer er engasjert i arbeidet med å forhindre ulykker i hjem og fritid. Sikring av brønn, basseng og dam er et ledd i dette arbeidet.

Hva sier loven?
Plan- og bygningsloven § 28-6 stiller krav om sikring av basseng, brønn og dam. Svømmebasseng representerer det overlegent største antall farer i denne sammenheng. De er ofte en del av huset eller lagt rett ved det. Dermed  er de lettere tilgjengelige og trekker mer oppmerksomhet, ikke minst fra barn, enn brønner .

Gårdsdammer og andre dammer i nærheten av bebyggelsen er også anlegg en må regne med i denne sammenheng.

Bakgrunnen for bestemmelsen er hensynet til personer og særlig barns sikkerhet mot å falle – og drukne - i basseng, brønn eller dam. Hovedpoenget i bestemmelsen er at ”basseng, brønn og dam skal sikres mot den risiko det etter en konkret vurdering av bl.a. bassengets beskaffenhet, omgivelsene, naboforhold med mer, er naturlig å sikre seg mot”.
 
Bestemmelsen gjelder både for nye og eksisterende, innendørs og utendørs bassenger, brønner og åpne væskebeholdere, samt for dammer i nærheten av bebyggelse. Bestemmelsene gjelder likevel ikke for plaskedam eller liknende dam med vanndybde mindre enn 0,2 m.

Hvem har ansvaret?
Det er grunneieren som er ansvarlig for at anleggene er sikret. Er grunnen bortleid i mer enn 2 år, faller ansvaret på leieren (festeren). Brukes anlegget bare av noen som ikke er ansvarlig etter ovennevnte regler, har denne brukeren ansvaret.
Dersom leier ønsker å fylle igjen en brønn i stedet for å sikre den, skal han etter gjeldende regler ha samtykke fra eier. Motsetter eier seg gjenfylling, overtar han ansvaret for sikring.

Det bemerkes at det er kommunen som må vurdere om dammer, som kan omfattes av § 28-6, faktisk skal gjenfylles eller sikres. Dette fremgår klart av lovteksten. Vurderingen gjøres konkret i det enkelte tilfelle for dammer. Dermed bør også kommunenes vurdering respekteres dersom denne ligger innenfor en forsvarlig lovtolkning. Plikten til å sikre dammen forutsetter i utgangspunktet at kommunen faktisk har gitt gårdeier, eller eventuelt leietager pålegg om sikring. Sikringsplikten for basseng og brønn etter § 28-6 første ledd første punktum gjelder derimot uavhengig av pålegg fra kommunen.

Ved en ulykke vil eier/leier i utgangspunktet kun holdes ansvarlig dersom det ikke er sørget for sikring som må regnes som forsvarlig ut fra forholdene på stedet. Da primæransvaret er lagt på eier, eventuelt leier/fester, skal det mye til før kommunen kan bli holdt ansvarlig for ulykker på grunn av manglende krav om sikring og gjenfylling.

Hvordan sikrer man?
Lovens krav er at man skal sikre basseng, brønn og dam slik at personer hindres fra å falle i dem. Loven oppstiller dermed ikke noen automatisk plikt til å sette opp gjerde eller innhegning. Gjerde eller innhegning er to av flere alternative sikringsmetoder.

Tilfredsstillende sikkerhet for svømmebasseng, brønn eller åpen beholder for væske kan oppnås ved solid og sikker tildekning, innhegning/inngjerding eller innbygging i avlåst rom. Utformingen av sikkerhetstiltakene skal være slik at barn ikke utsettes for fare ved klatring eller kryping. Et eventuelt gjerde eller innhegning bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament. Poenget vil være å sikre mot at f.eks. barn kan klatre over gjerdet.

Gjerde rundt dam nær bebyggelse bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt, og ha solid fundament. Port eller grind må ha solid lås, eller annen lukningsanordning. Gjerdet med port eller grind må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det. Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind skal holdes i forsvarlig stand. For hagedam og andre mindre damanlegg vil inngjerding normalt ikke være nødvendig, dersom det er truffet andre tiltak for å hindre drukningsulykker. Slike tiltak kan være:

  • å anlegge grunne partier med dybde høyst 20 cm der barn kan komme til
  • å sikre med gitter, rist o.l. at dybden fra vannspeil til sikring ikke overstiger 20 cm der barn kan komme til, eller
  • å bruke vegetasjon eller andre tiltak slik at barn ikke kommer lett til vann